Schoolplan 2019-2023

Nog even en er wordt een nieuw schoolplan verwacht! In 2019 moet het nieuwe schoolplan ingaan. Dat betekent dat het komende schooljaar gebruikt kan worden om de nieuwe strategische visie en bijbehorende plannen uit te werken. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk. Een teambreed gedragen schoolplan ontstaat alleen als ook de ‘eindgebruikers’ (lees: de leraren) zelf actief meedoen met de plannenmakerij. Wij geloven dat dit om een goed proces vraagt en hebben daar een idee over. Lees hier hoe je dat proces goed aanpakt.

Drie fasen

Belangrijk: in de drie beschreven fasen maak je zelf keuzes in de intensiteit van de begeleiding in deze fasen. We bespreken graag samen met jou wat de wensen zijn. Lees hieronder per fase welke keuzes gemaakt kunnen worden en welke mogelijkheden het beste bij jouw schoolplan passen. Neem contact op  met de onderwijsadviseur om samen de mogelijkheden voor jouw school te bespreken.

Het proces bestaat uit drie stappen: het voorwerk, het echte werk en de nazorg. Binnen deze stappen kun je keuzes maken die het best aansluiten bij jouw school. Tijdens het voorwerk wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van tevredenheidslijsten bij ouders, leerlingen en leraren en wordt een analyse gemaakt op basis van het Onderzoekskader van de inspectie en een omgevingsanalysse voor de hele school.

Met de informatie uit het voorwerk kan het echte werk van start gaan. In deze fase wordt het schoolplan opgesteld. Een visiesessie, ambitiesessie en een koppeling naar speerpunten en doelen zijn onderdeel van de tweede fase.

Als het schoolplan eenmaal is opgesteld, breekt de nazorgfase aan. Als het schoolplan van start is gegaan, is het goed om regelmatig de spiegel voor te houden. Op basis hiervan wordt advies gegeven voor de volgende stap in de schoolontwikkeling.

 
 • Fase één: Voorwerk
  In deze fase zet je de eerste stappen richting jouw schoolplan.

  SWOT analyse
  We verzamelen input van ouders, leerlingen en personeel via tevredenheidspeilingen. Dit leidt tot een beeld van de beleving van de tevredenheid bij de genoemde doelgroepen.
  Keuze: We begeleiden jou in het afnemen daarvan via ParnasSys|WMK of je organiseert dit zelf en presenteert de opbrengst tijdens de visiesessie in het hoofdgerecht. Voor Berseba-scholen: deze SWOT is gelijk aan die voor het OSP van het samenwerkingsverband Berseba.

  Interviews met ouders/leerlingen/personeel/bestuur/…
  Naar aanleiding van de tevredenheidsmeting houden we interviews met ouders en/of leerlingen en/of bestuur. Dit verdiept de tevredenheidspeiling, in de zin van wensen en feedback van de deelnemers voor de komende jaren.
  Keuze: Je kunt dit vooraf zelf doen en de opbrengsten meenemen naar het hoofdmenu, of wij nemen de interviews af (vooraf of tijdens de visiesessie).  

  Omgevingsanalyse (schoolpopulatie, invloed wijk, prognoses)
  Aan de hand van een format maken we een analyse van de school in haar context: hoe ziet de leerlingpopulatie er uit, welke ontwikkelingen kunnen we verwachten, wat is er te verwachten van de wijk/buurt/gemeente? We maken gebruiken van data uit ParnasSys, Ultimview en andere informatiebronnen. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de visiesessie.
  Keuze: Je stelt deze analyse samen met jouw adviseur op of je beschrijft zelf een omgevingsanalyse die je tijdens de visiesessie inbrengt.

  Audit
  Voor een bredere analyse van de school en het primaire proces is een audit mogelijk. Aan de hand van documenten, opbrengsten en groepsbezoeken krijg je een externe waardering van de onderwijskwaliteit. De afstemming van de audit gebeurt in overleg met de school.
  Keuze: Driestar managementadvies voert een audit uit of je gebruikt resultaten van een externe audit die onlangs is uitgevoerd.

  Vlootschouw
  Met behulp van de Vlootschouw brengen we het menselijk kapitaal van de school in beeld: welke competenties zijn er en welke zijn er nog nodig?
  Keuze: Je stelt dit samen met jouw adviseur op of je brengt dit zelf in beeld via instrumenten die je daarvoor tot jouw beschikking hebt.
   
 • Fase twee: Het echte werk
  Visiesessie
  We verzorgen een visie- en ambitiesessie van een dag met het hele team. Het team vervult hier een actieve rol! Onderdeel daarvan is een feedbackronde naar aanleiding van het voorwerk (door directeur). In deze visiesessie gaan we op zoek naar 3 of 4 hoofdthema’s voor de komende schoolplanperiode.

  Ambitiesessies
  Daarna zijn er 3 of 4 ambitiebijeenkomsten met focusgroepen/commissies die samengesteld worden uit het team. Per bijeenkomst kan een hoofdthema behandeld worden en eventueel een of twee thema’s die minder focus krijgen de komende periode. Het doel is dat alle thema’s langskomen. Er zijn maximaal 5 thema’s in 3 bijeenkomsten. Anders is een vierde bijeenkomst noodzakelijk. De volgende thema's gebruiken we als leidraad:
   
  1. Onderwijsproces
  • Aanbod
  • Zicht op ontwikkeling
  • Didactisch handelen
  • (Extra) ondersteuning
  • Samenwerking
  • Toetsing en afsluiting
  2. Schoolklimaat
  • Veiligheid
  • Pedagogisch klimaat
  3. Onderwijsresultaten
  • Resultaten
  • Sociale en maatschappelijke competenties
  • Vervolgsucces
  4. Kwaliteitszorg en ambitie
  • Kwaliteitszorg
  • Kwaliteitscultuur
  • Verantwoording en dialoog
  5. Financieel beheer
  • Continuïteit
  • Doelmatigheid
  • Rechtmatigheid
  6. Identiteit
   
  7. Personeel
   
  Optioneel: Consult schoolleiding
  Na afronding van de teamsessies wordt de daar verzamelde input verwerkt tot een concept-schoolplan onder begeleiding van de adviseur.

  Optioneel: Schoolplan schrijven
  Tijdens de teamsessies schrijft een professionele tekstschrijver jouw schoolplan zodat dit na afronding van de bijeenkomsten met u gedeeld kan worden.
 • Fase drie: Nazorg
  1. Jaarlijkse jaarplansessie met MT De adviseur blikt samen met jou en het MT terug op de schoolontwikkeling in het afgelopen jaar. Samen gaan we op zoek naar een betekenisvol vervolg van de schoolontwikkeling.

  2. Jaarplansessies begeleiden in team De adviseur blikt met jouw team terug op de schoolontwikkeling van het afgelopen jaar. Op basis van het schoolplan wordt de blik vooruit gericht op het nieuwe cursusjaar. Dit wordt op een interactieve wijze vormgegeven. Op deze wijze wordt het team betrokken bij de schoolontwikkeling.

  3. Sparringsessies met directie/MT (tien-baden-kaart) Als je tijdens de looptijd van het schoolplan en/of jaarplan tegen vragen aanloopt in de schoolontwikkeling, maak je een afspraak met jouw adviseur voor een sparringsessie. Dit zorgt voor een extra impuls in het ontwikkelingstraject.

  4. Planning en control cyclus RvT/bestuur Gedurende de looptijd van jouw schoolplan is het zinvol om regelmatig de balans op te maken. Wat is de status van de diverse ontwikkeldomeinen? Hoe verhoudt dit zich met het strategisch beleidsplan? Welke acties dienen in de komende periode te worden uitgezet? Onder leiding van de adviseur gaan jij en het RvT/bestuur met elkaar in gesprek.

  5. Midterm evaluatie na 2 jaar (1 dagdeel) De adviseur blikt met het team terug op de schoolontwikkeling van de afgelopen jaren. Op basis van het schoolplan wordt de blik vooruit gericht op de tweede helft van de schoolplanperiode. Dit wordt op een interactieve wijze vormgegeven.