School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

De taak van leerkrachten wordt steeds complexer. Van hen wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen, dat zij onderwijsvernieuwingen invoeren en dat zij interactief lesgeven.

Het is begrijpelijk dat niet iedere leerkracht dit in een handomdraai kan realiseren. Een goede en effectieve begeleiding kan dan ondersteuning geven.

Aanbod 1: Persoonlijke SVIB Traject

Driestar onderwijsadvies kan School Video Interactie Begeleiding (SVIB) verzorgen. Door middel van videobeelden die de leerkracht maakt van zijn lessen kan samen met de begeleider gezocht worden naar ontwikkelpunten. Deze begeleiding is bedoeld voor leerkrachten.

Doelstellingen SVIB

  • De leerkracht is in staat, met behulp van de videobeelden, eigen ontwikkelpunten te formuleren.
  • De leerkracht heeft aanzetten tot handelen gekregen om de geformuleerde ontwikkelpunten te oefenen.
  • De leerkracht heeft op basis van besproken videobeelden verbeterpunten geoefend en vooruitgang ervaren.  
Vraag hier een offerte aan voor het individuele traject.

Naast een persoonlijk SVIB-traject kun je ook deelnemen aan de SVIB leergemeenschap.

Aanbod2: SVIB leergemeenschap

 “Hoe krijg ik collega’s mee in het werken aan inclusiever onderwijs?” “Het is belangrijk dat er een open sfeer is binnen ons team zodat leerkrachten kwetsbaar durven zijn als het niet helemaal lukt met een leerling.” Dit zijn opmerkingen van ib’ers en leidinggevenden die samen met hun team elke dag zo goed mogelijk aan alle behoeften van leerlingen op school tegemoet komen.

Uit ons onderzoek naar svib in teamverband (svib-gemeenschap) bleek dat het bekijken en analyseren van klasopnames met een groepje leerkrachten,  ondersteunend is bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Door het leren van eigen klasopnames voelen veel leerkrachten zich vakbekwamer, het kijken naar de beelden van collega’s versterkt tevens het teamgevoel en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inclusiever onderwijs binnen de school.

De svib-gemeenschap bestaat uit gemiddeld vier collega’s onder leiding van een svibber. Na een gezamenlijk intakegesprek waar de leervragen van collega’s verkend worden, maakt de svibber van elke collega een klasopname waar hij de leervraag in beeld brengt. Elke collega bekijkt zijn eigen beelden en brengt een enkel fragment in tijdens de gezamenlijke nabespreking met de collega’s. Op grond daarvan wordt er een nieuwe klasopname gemaakt. Dit gebeurt totaal drie keer, gevolgd door een gezamenlijke nabespreking.
  
Alle collega’s kunnen meedoen met de svib-gemeenschap. Dat kan per bouw zijn maar het kunnen ook vertegenwoordigers zijn van diverse groepen.
 
Tijd:
Totaal vier bijeenkomsten van 1,5 uur, bekijken van eigen beelden en voorbereiden op de nabespreking.

Vraag hier een offerte aan voor de leergemeenschap.