Aanpak

Het governancetraject is gericht op het in kaart brengen van de wijze waarop bestuur en toezicht regie uitoefenen op de onderwijskwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een casusonderzoek uit te voeren zoals hieronder beschreven.

A. Opbrengstenrapportage

Screening en duiding van opbrengsten niet-methodetoetsen en eindtoetsen van afgelopen 3 jaar waarbij we ook het verband met de leerlingpopulatie en de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs leggen.

B. Cultuurscan

De quick scan van de cultuur geeft inzicht in de beleving vanuit diverse perspectieven (teamleden onderling, verhouding schoolleiding). Deze scan wordt voorafgaand aan de eerst bijeenkomsten afgenomen, tijdens de gesprekken wordt hierop doorgevraagd en na afloop worden hieraan conclusies verbonden.

C. Afleggen groepsbezoeken

In een aantal groepen wordt een instructie-gerelateerde activiteit geobserveerd en nabesproken.

D. Gesprekken met leraren

In een gesprek met de bezochte leraren worden groepsoverstijgende thema’s (visiegericht werken, cultuuraspecten, communicatie met directie, collega’s en ouders, e.d.) besproken. Daarbij betrekken we ook de analyses van de opbrengstenrapportages en cultuurscan.

E. Gesprekken schoolleiding en interne begeleiding

In een gesprek met de schoolleiding wordt inzichtelijk hoe het bestuur haar rol neemt ten opzichte van de schoolleiding: in hoeverre is er sprake van rolvastheid en hoe krijgt dit vorm.

F. Gesprek met enkele ouders en leerlingen

Aan de hand van gesprekken met (oudere) leerlingen en ouders/verzorgers van de school wordt in kaart gebracht hoe leerlingen en ouders/verzorgers de school(ontwikkeling) ervaren en welke aanbevelingen zij hebben.

G.Gesprek met enkele bestuursleden / toezichthouders

We gaan in gesprek over de rol van het bestuur. Werkt het bestuur volgens een eigen kwaliteitsnorm en maakt zij zichtbaar hoe gestuurd wordt op onderwijskwaliteit?  We gaan na op welke manier kwaliteit gedefinieerd is √©n hoe het bestuur onderzoekt hoe de ambities gerealiseerd worden.

H. Opstellen totaalbeeld

We verwerken de inzichten in een totaalrapportage waarbij we een generiek beeld schetsen en aanbevelingen doen op het gebied van het onderwijsleerproces, opbrengsten, leerlingondersteuning, visiegericht werken en de professionele cultuur. Daarbij betrekken we ook de beelden over de rollen van schoolleiding en bestuur vice versa: hoe wordt de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ingevuld en hoe kan dat nog beter vanuit de verschillende rollen? 

I.Terugkoppelen resultaten

Presenteren van resultaten in bestuur, MT en team tijdens een bijeenkomst en bespreken van de mogelijkheden voor follow-up op de geconstateerde leer- en ontwikkelpunten.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over dit traject of je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Arjan Meerkerk.