Kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk

De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij.

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit personen met verschillende expertises die praktijkgericht onderzoek doen rondom de thematiek van opvoedingsidealen in de praktijk:

  • Marianne Golombek
  • Elsbeth Visser
  • Annemarie Veenstra 

Publicaties

Het goede leven delen – een onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders
Opvoeden wordt over het algemeen gezien als het begeleiden van kinderen tot volwassenheid. Ouders willen hun kinderen daarin het beste meegeven. Ze wensen voor hun kind een goed leven. Een dergelijke uitspraak krijgt pas betekenis als bekend is hoe de ouder dat goede leven inkleurt. Dit is onder andere te vinden in de opvoedingsidealen van ouders. In het onderzoeksverslag ‘het goede leven delen’ wordt op grond een theoretische verkenning naar opvoedingsidealen en opvoedingshandelen en diepte-interviews met reformatorische ouders antwoord gegeven op de vragen:
  • welke opvoedingsidealen hebben reformatorische ouders?
  • welk opvoedingshandelen zetten de ouders in om hun opvoedingsidealen te bereiken en welk behoefteondersteunend gedrag laten ouders daarin zien?
  • welke invloed hebben omgevingsfactoren op het nastreven van ouders van hun opvoedingsidealen? 
  Kwalitatief onderzoek over de herkomst van persoonlijke opvoedingsidealen
In vervolg op het kwantitatieve onderzoek heeft de kenniskring een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij ouders zijn geïnterviewd over de herkomst van hun persoonlijke opvoedingsidealen. Welke ervaringen en bijbehorende overwegingen zijn voor christelijke ouders belangrijk geweest bij het ontwikkelen van persoonlijke opvoedingsidealen? Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen er op 11 januari 2016 een interview met Annemarie Veenstra in het Reformatorisch Dagblad. 

Onderzoeksresultaten van online vragenlijst over opvoedingsidealen van ouders 
De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk heeft, om zicht te krijgen op de opvoedingsidealen van ouders, eind 2013 een online enquête uitgezet. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: Welke opvoedingsidealen vinden ouders belangrijk en in hoeverre hebben zij behoefte aan ondersteuning in het denken over en/of vormgeven aan hun opvoedingsidealen? Ruim 600 (voornamelijk christelijke) ouders hebben aan het onderzoek deelgenomen. Zij geven een goed beeld van de opvoedingsidealen van ouders uit de achterban van Driestar educatief. De samenvatting van het onderzoek en het gehele onderzoeksverslag zijn te downloaden. Naar aanleiding van het onderzoek verscheen er op 2 oktober een interview met M. (Marianne) Golombek in het Reformatorisch Dagblad. 

Wanneer je gebruik maakt van ons onderzoek, is de bronverwijzing: Baarda, P.D., Golombek, M. &, Veenstra, A. (2014). Opvoedingsidealen van ouders. Gouda: Driestar educatief.ERRATUM onderzoeksrapport ‘opvoedingsidealen van ouders’ oktober 2014  

Dit bericht is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een pdf-versie van het onderzoeksrapport van voor 11 februari 2015. Nieuwe pagina's 21 en 28 In het onderzoeksrapport van oktober 2014 zat een verkeerde verwijzing naar het SCP-gezinsrapport van 2011. Dit is inmiddels hersteld. De nieuwe versie van het onderzoeksrapport, waarin het erratum al verwerkt is, is nu via deze site te downloaden.

Onderzoeksresultaten van studenten hbo-pedagogiek naar opvoedingsidealen
Jacobien Jansen heeft haar afstudeeronderzoek in het kader van haar studie Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam uitgevoerd voor de kenniskring ‘Opvoedingsidealen in de praktijk’. Deze scriptie met als titel ‘Botsende idealen’ is een kwalitatief onderzoek naar dilemma’s en spanningen van christelijke ouders in verband met hun opvoedingsidealen. Daarnaast hebben twee studenten Pedagogiek van Driestar hogeschool zich in hun afstudeeronderzoek beziggehouden met de vraag naar opvoedingsidealen bij specifieke doelgroepen. Het eerste onderzoek gaat over ouders en hulpverleners van kinderen met een psychiatrische beperking en heeft als hoofdvraag: ‘Op welke manier streven de ouders en de medewerkers van Stichting DISTINTO opvoedingsidealen na in de opvoeding en begeleiding van kinderen met een psychiatrische beperking?’. Het tweede onderzoek gaat over pleegouders en heeft als hoofdvraag: ‘Welke ontwikkeling hebben ervaren pleegouders die nu begeleid worden door Flexus Jeugdplein doorlopen ten aanzien van de opvoedingsidealen die zij hanteren?’. De afstudeeronderzoeken zijn hier te downloaden: