Ontwikkelgebieden

Jonge kinderen komen allang niet meer ‘blanco’ binnen op de basisschool. De meeste kinderen hebben voorschoolse ervaringen opgedaan binnen bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Deze instellingen werken steeds vaker doelgericht aan het ontwikkelingen van de vaardigheden van peuters. Dit komt mede door de sturende rol van de overheid. De speerpunten van de overheid zijn het versterken van de doorgaande lijn naar de basisschool en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Als reactie op deze ontwikkelingen verstrekken gemeentes subsidies om pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te scholen, zodat zij peuters kunnen bieden wat zij nodig hebben in hun ontwikkeling.

Vervolgaanbod

Driestar onderwijsadvies heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en heeft alles in huis om jou te helpen aan de eisen van de overheid en gemeenten te (gaan) voldoen. Daarbij is ‘spelen is leren’ ons uitgangspunt bij het scholen van pedagogisch medewerkers. Onze adviseurs helpen je thematisch te werken zodat spel, taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden goed aan bod komen. Dit kan terwijl het kind gewoon kind blijft en zich op een ongedwongen manier kan ontwikkelen.

 • Vervolgaanbod: spel
  Spelend leren is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Maar hoe begeleid je dit spelen goed als pedagogisch medewerker of leerkracht? Spelend leren of lerend spelen?

  Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Spel is het begin van leren. Volwassenen moeten hiervoor het goede voorbeeld geven. Met imiteren wordt de basis gelegd voor waarden en normen.  
  Vaak hoor je dat jonge kinderen nog mogen spelen, omdat ze nog niet hoeven te leren. Spel wordt in deze opvatting gezien als ontspanning of noodzakelijke ontlading. Toch leren peuters en kleuters juist door het spelen. Spel helpt jonge kinderen hun kennis over de wereld en hun handelingsmogelijkheden uit te breiden. Door spel zijn jonge kinderen intens betrokken op hun activiteiten en presteren ze vaak op de toppen van hun kunnen.   

  Een spelend kind heeft plezier in het spelen, het speelt zolang hij/zij er zin in heeft. Het spel heeft vooral waarde voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling ( toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling). 

  Mogelijkheden om het spel te stimuleren/begeleiden bij jonge kinderen

  • Kinderen helpen zich in te leven in hun rol
  • Kinderen informatie bieden over de situatie waarover ze spelen
  • Kinderen helpen de situatie en de handelingen te verwoorden
  • Kinderen helpen om plannen en ideeën op elkaar af te stemmen
  • Andere activiteiten (constructieve, beeldende, lees/schrijf en reken-wiskunde activiteiten) bij het spel betrekken
  • Nieuwe impulsen geven als het spel dreigt vast te lopen
  • Structuur bieden met materialen en middelen
  • Als kinderen zelf uit de spelsituatie stappen
  • Als kinderen bepaalde technieken of vaardigheden blijken te missen
  • Oriënteren op het spel, meespelen tijdens het spel en reflecteren na het spel

  Meer weten?

  Wil jij meer weten over het verloop van de spelontwikkeling, de waarde van het spel en de mogelijkheden van spelbegeleiding bij jonge kinderen? Driestar onderwijsadvies helpt je graag verder om het jonge kind spelend te laten ontwikkelen, zodat het spelend leert.
 • Vervolgaanbod: motoriek
  Is motoriek nu werkelijk zo belangrijk? Jazeker! Motoriek is de basis voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van elke kleuter. Jonge kinderen hebben bewegingsdrang. Het is van groot belang om daaraan tegemoet te komen bij  gym en ook buitenspel.

  Een goed ontwikkelde motoriek is basis voor verdere ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal- emotioneel. Juist om kinderen veel beweging te geven komt er ruimte vrij in de hersenen om cognitief verder te ontwikkelen. Daarnaast groeit hun zelfbeeld! Verhoog leeropbrengsten door goede gymlessen en gericht buitenspel! Bewegen is doen! En bewegen is gezond!

  Laten we vooral investeren bij jonge kinderen in goed en veel bewegen! Dat geeft doordenking van gerichte gymlessen en gerichte buitenspelactiviteiten. Uitdagingen dus!

   

 • Vervolgaanbod: taal

  Het ontwikkelen van een goede taalvaardigheid en hebben van een grote woordenschat is van groot belang.

  Voor het leren lezen en het begrijpen van wat we lezen is het al bij jonge kinderen nodig dat we actief met woorden in de weer gaan. In de taalcursus leren we hoe we dit taalonderwijs in de groepen 1/2 een goede basis kunnen geven. We werken aan het opfrissen van de theorie over taalonderwijs bij jonge kinderen en onze eigen interactie vaardigheden hierin. Daarnaast ontdekken we mogelijkheden van ontwikkelingsmaterialen, het gebruik van de verteltafel en het werken aan woordenschatontwikkeling. Zodat de kleuter zich begrepen voelt en de leerkracht weet dat de kleuter haar begrijpen kan!

   

 • Vervolgaanbod: rekenen
  Kunnen kleuters rekenen? Reken maar!

  Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen.  
  Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Als leerkracht kun je tijdens het spel kansen creëren en kansen grijpen om deze ontwikkeling te stimuleren. Het gaat erom dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden, dat ze nieuwsgierig worden en zekerheid willen krijgen. Als leerkracht kunnen wij deze nieuwsgierigheid benutten door verschillende soorten thema’s in te zetten die uitdagen tot andere reken-/wiskunde handelingen. Denk bijvoorbeeld aan: ziekenhuis, bouwplaats, winkel, bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.

  Betekenisvolle activiteiten ontwerpen

  Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) horen én van de manier waarop jonge kinderen leren.

  Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen ervan leren!

   

 • Vervolgaanbod: sociaal emotioneel

  Groepsdynamiek of dynamiet?

  Kleuters zorgen voor een kleurrijke sfeer in een groep wat aan verandering onderhevig is. Van belang is te weten dat er een aantal fasen zijn die voor het ontstaan van een groep van belang zijn. Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloeden heb je als leerkracht voor een positief groepsklimaat? Hoe bewaak je het proces? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek!

  Sociaal emotioneel leren; dat kunnen kleuters ook!

  De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid. Dit vraagt binnen een groep ondersteuning, kennis van zaken en alle aandacht van jou als leerkracht. Het jonge kind is volop in ontwikkeling. Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament worden zichtbaar. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Dit alles leidt tot sociale competenties voor het leven!