Symposium Verder met ParnasSys

Van5 april 14:30
tot5 april 19:30
Locatie:Gouda

Het jaarlijkse symposium Verder met ParnasSys van Driestar onderwijsadvies vindt plaats op 5 april 2017.

Dit jaar organiseren we het symposium Verder met ParnasSys in een vernieuwde vorm, met nóg meer inhoud. Je kunt maar liefst drie workshops volgen over allerhande thema’s en modules! Nieuw is mogelijkheid om één op één een uur lang samen met een onderwijsadviseur te kijken naar de inzet van ParnasSys op jouw school: de zogenoemde actualiteitscheck. Ook kun je in ons kenniscafé allerhande informatie inwinnen over bijvoorbeeld ZIEN!, de nieuwe leerlijn meer- en hoogbegaafdheid, over opbrengstgericht werken en sociale veiligheid. Tijdens het kenniscafé zijn ook leuke pitches en is er tijd om te netwerken. Van harte welkom!

Inhoud workshops: onderzoeken en informeren met ParnasSys

In ParnasSys zijn ontzettend veel gegevens opgeslagen met betrekking tot de leerlingen. Het is een goede ontwikkeling dat scholen minder willen vastleggen om het vastleggen, maar relevante data willen bewaren. Die relevante onderzoeksdata kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Niet om te resulteren in eindeloze plannen, maar om op een onderzoekende manier na te gaan wat wel en wat niet werkt in de praktijk. Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken welke data je doorgeeft, hoe je ouders en stakeholders informeert. In de workshops op dit symposium wordt aandacht besteed aan onderzoeken en informeren.

1. Een-op-een-actualiteitscheck ParnasSys – diverse onderwijsadviseurs
De ontwikkelingen binnen het onderwijs, op de school en van ParnasSys vragen om een regelmatige heroverweging van de inzet van ParnasSys ter ondersteuning van jouw schoolorganisatie. Een ParnasSys-check - nieuw op dit symposium - helpt daarbij! Een uur lang helpt een onderwijsadviseur je een op een om in kaart te brengen waar de winstpunten liggen. Een goede afstemming tussen praktijk en ParnasSys levert namelijk veel tijdwinst op én het betekent een impuls voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsadviseurs hebben zowel kennis van de ontwikkelingen in het onderwijsveld, als van de mogelijkheden en aanpassingen in ParnasSys. Dit verhoogt de meerwaarde van een dergelijke check voor jouw school! Vanzelfsprekend kun je ook al jouw vragen stellen over ParnasSys.
De actualiteitscheck is vol.


2. Rapporteren aan ouders – Herbert Schaap
De rapportperiode komt er weer aan! Een belangrijk moment, want we willen ouders en leerlingen correct informeren over de vorderingen op school én graag met de ouders en leerlingen in gesprek om het onderwijs aan de leerling af te stemmen. Het is dus de hoogste tijd om gemiddeldes te gaan berekenen, het schaduwrapport te schrijven, de rapporten in te gaan vullen, deze te kopiëren voor het leerlingdossier en ... Kan dit niet op een veel eenvoudigere manier, waarbij ParnasSys veel van dit werk overneemt? Ja! Welkom bij de workshop digitaal rapport met een doorkijkje naar het ouderportaal!
Nog plaats in ronde 2 en 3.

3. De onderzoekende school – Alex de Bruijn
Uit onderzoek (!) blijkt dat scholen weinig onderzoeksmatig werken. Er zijn veel gegevens (data) in de school waar te weinig mee gedaan wordt. Mark van der Werf verwoordt het treffend in zijn boek ‘Meester Mark draait door’: “Hoe meer gegevens we over onze leerlingen verzamelen, hoe gerichter we ze kunnen helpen.” Eens. Maar wat hebben we eraan om multomappen en computerprogramma’s vol te tikken met verslagen en evaluaties als er te weinig tijd is om iets zinnigs met die schat aan informatie te doen? Tijdens deze workshop bekijken we met elkaar welke gegevens scholen hebben en hoe deze gebruikt kunnen worden in schoolontwikkeling. Er worden concrete handvatten aangereikt om in het team aan de slag te gaan met de data en een impuls te geven aan het team als professionele leergemeenschap. 
Nog plaats in ronde 1 en 2.
 
4. Zorgdragen voor de onderwijskwaliteit – Anton de Jong
Integraal is de kwaliteitszorgmodule binnen ParnasSys waarin je kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling verbindt. In deze workshop gaat het over kwaliteit op schoolniveau: het monitoren, stellen van doelen en evalueren op het gebied van vragenlijsten, opbrengsten en kengetallen. We reiken je aan hoe je cyclisch en planmatig werkt aan de verschillende domeinen binnen Integraal.
Deze workshop is vol.
 
5. Hoe inspecteer je je school met het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie? – Anton de Jong
In 2017 gaat het nieuwe onderzoekskader van de inspectie in werking. In deze workshop nemen we je mee hoe je aan de hand hiervan met behulp van ParnasSys en Integraal zicht houdt op jouw stand van zaken als het gaat om de standaarden van de inspectie. ParnasSys en Integraal zijn instrumenten die hiervoor verschillende mogelijkheden bieden. Hoe benutten we die zo goed mogelijk? Binnen Integraal kun je bovendien jouw eigen, overige aspecten van kwaliteit een plek geven en hierop evalueren.
Nog plaats in ronde 1 en 3.

6. Passend onderwijs voor de populatie – Leon van Dalen
Opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken worden door menig leerkracht als belastende termen ervaren. Opbrengstgericht werken heeft wel binnen het onderwijs de ogen geopend voor wat data zeggen over je onderwijs. Handelingsgericht werken gaf meer aandacht voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In deze workshop kijken we naar wat data kunnen zeggen over passend onderwijs voor de leerlingen van onze school. Wat zeggen de data over de gevolgen voor je onderwijsprogramma en wat mag je verwachten aan resultaten van je leerlingen?
Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 gegeven.

7. Ontwikkelingsperspectief in ParnasSys – Bert van der Mel
Tijdens deze workshop zie je hoe een nieuwe functionaliteit in ParnasSys gebruikt kan worden om een ontwikkelingsperspectief door ParnasSys te laten genereren op basis van reeds aanwezige informatie in ParnasSys zelf. Dus overschrijven of veel kopiëren/plakken is er niet meer bij! Hierbij gaan we ervan uit dat ParnasSys het groeidocument van een leerling is: vanaf dag één zijn alle relevante bevindingen en ontwikkelingen in ParnasSys gezet. Zo groeit het leerlingdossier met de tijd. Komt er dan een moment om bij het samenwerkingsverband een arrangement aan te vragen, dan is deze aanvraag met behulp van een ontwikkelingsperspectief eenvoudig te doen. We hopen ook kort in te gaan op het ‘beredeneerd aangepast aanbod’ dat dan logisch volgt op het ontwikkelingsperspectief. Zo’n leerstofaanbod wordt dan beschreven in een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan. Dit is in feite een IHP en kan zeker ook prima met ParnasSys gemaakt worden.
 
8. Sociale veiligheid – Bert van de Waerdt
Waar moet je beginnen om sociale veiligheid goed vorm te geven in je school? Dan kan pas na een goede analyse van het gedrag en van de context! ParnasSys ondersteunt scholen om gedrag in kaart te brengen door de modules ZIEN! en IRIS+. Door middel van een analyse van de vragenlijsten van ZIEN! kan een leerkracht ontdekken wat de relatie is tussen veiligheid en betrokkenheid, welbevinden en de vaardigheden. IRIS+ biedt de mogelijkheid om de context in kaart te brengen. Incidenten kunnen worden geregistreerd en worden opgevolgd, bijzondere omstandigheden in en om de school kunnen worden vastgelegd in de schouw en de veiligheidsbeleving kan in kaart worden gebracht. Tijdens deze workshop vertellen we je meer over beide instrumenten en hoe die sociale veiligheid kunnen bevorderen.
Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 gegeven.
 
9. Leerlijn hoogbegaafdheid – Martine Blonk
Wil je zicht krijgen op de sterke kanten en ontwikkelpunten op het gebied van leren en sociaal-emotioneel functioneren van je hoogbegaafde leerlingen? De concrete doelen van het ‘kader voor ontwikkeling’, ontwikkeld voor de SLO, zijn nu verwerkt in de module Leerlijnen in ParnasSys! De doelen met betrekking tot aspecten als creatief, analytisch en kritisch denken, motivatie, zelfsturing, samen leren en zelfinzicht geven samen met de handelingssuggesties houvast voor het planmatig en doelgericht werken met hoogbegaafde leerlingen. Verken hoe je leerlingen in de dagelijkse praktijk kunt begeleiden als ze met deze doelen aan de slag gaan.
 
10. Ouderportaal – Cornee Bezemer
Op het ouderportaal stel je als school informatie beschikbaar voor ouders. Wélke informatie dat is, bepaal je zelf. Je kunt er de jaarkalender met alle vakanties en vrije dagen publiceren, maar ook individuele gegevens van hun eigen kind. Van digitaal rapport tot verzuim.
In deze workshop krijg je meer informatie over de mogelijkheden die het ouderportaal voor jouw school biedt. Om het ouderportaal op de juiste manier voor jouw school in te zetten, is het van belang om de schoolvisie over oudercommunicatie helder te hebben. Daarnaast moet er een stappenplan gemaakt worden om het ouderportaal te implementeren. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om een en ander voor uw school vorm te geven.
Deze workshop is vol. 

11. Parro – Erwin Dekker
Communiceren met ouders gebeurt dagelijks door leerkrachten. Soms ervaren leerkrachten dat als extra werk bovenop datgene wat ze voor de kinderen doen. In deze workshop willen we inzoomen op de contacten die leerkrachten met ouders hebbe. We betrekken daarbij de mogelijkheden van Parro. We zoeken vooral vanuit de visie op het oudercontact naar de juiste middelen, zodat we niet pleisters plakken om de werkdruk te verminderen, maar werkplezier creëren!
Nog plaats in ronde 1.
 
12. Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar – Hetty Berkhout
Het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters en jonge kinderen vraagt om een goede doordenking van het aanbod. Het is daarbij belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de diverse kinderen in de groep en daarbij te differentiëren.
Ben je op zoek naar een instrument om de ontwikkeling van de peuters en/of het jonge kind in kaart te brengen? Wil je het (beredeneerde) aanbod in de peuter- en kleutergroepen eenvoudig plannen? Maak dan nu kennis met de leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar binnen ParnasSys.
 
13. Leerlijnen 3-8 en het s(b)o – Bertine Haverhals
Werk je met leerlijnen op je school naast of in plaats van methoden? Dan ben je vast op zoek naar een digitaal systeem dat op een praktische en overzichtelijke manier de ontwikkeling van de leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau) registreert.
ParnasSys heeft een prachtig instrument voor leerlijnen ontwikkeld bínnen het bestaande leerlingvolgsysteem, om dit te faciliteren. De module ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
In de workshop gaan we in op de mogelijkheden van de module én op de diverse leerlijnenpakketten die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, Vrije scholen, Daltonscholen en meerbegaafde leerlingen.
Deze workshop wordt in ronde 2 gegeven.
 
14. Ogw/hgw op het s(b)o – Bertine Haverhals
Na afloop van deze workshop weet je welke mogelijkheden je hebt om als ib’er of directielid met je team in gesprek te gaan om de opbrengsten van de diverse groepen en de school als geheel te duiden en om er acties aan te verbinden. Op een manier die mensen motiveert en die hen leert zichzelf en hun omgeving de juiste vragen te stellen voor het krijgen van inzicht en overzicht.
Je hebt je eigen praktijk op het gebieden van handelingsgericht en opbrengstgericht werken gespiegeld aan de idealen van Driestar onderwijsadvies: planmatig werken vanuit de cyclus waarnemen – begrijpen – wegen – plannen – handelen – evalueren. Je hebt handvatten gekregen om je eigen zorgcyclus te optimaliseren. Je hebt kort kennisgemaakt met wat ParnasSys biedt als het gaat om het werken met leerlijnen en toetsen. Waarbij je werkt vanuit individuele doelen (zoals beschreven in de ontwikkelingsperspectieven) en groepsdoelen.
Deze workshop wordt in ronde 3 gegeven.
 
15. Kindkans – Bart Vollmuller
Elk samenwerkingsverband is verantwoordelijk om elk kind de ondersteuning te bieden die nodig is. De basisondersteuning is allereerst de verantwoordelijk van de school zelf. Maar als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan moet het samenwerkingsverband daarvoor zorgen. Om deze extra ondersteuning aan te vragen, toe te kennen, te monitoren en te evalueren is Kindkans ontwikkeld. De aanvraag voor de ondersteuning moet idealiter worden vormgegeven vanuit het leerlingdossier in ParnasSys. Kindkans faciliteert deze werkwijze! In deze workshop laten we zien hoe dit werkt en welke kansen dit biedt.
Deze workshop wordt in ronde 2 gegeven.
 
16. Opbrengsten en kengetallen: wat kun je ermee? – Bart Vollmuller
Er zijn verschillende mogelijkheden om opbrengsten en kengetallen te verzamelen in ParnasSys. Te denken aan de leerlingkaart, groepskaart, cockpit integraal en bijvoorbeeld de analyseoverzichten. Daarnaast is er ook Ultimview! Wanneer gebruiken we nu de verschillende instrumenten, en belangrijk: wat kunnen we ermee? Tijdens de workshop geven wij een overzicht over de verschillende mogelijkheden van de instrumenten die kengetallen tonen. We zetten de instrumenten in de context waarvoor je ze het beste kan gebruiken. In het bijzonder ligt de focus op Ultimview. We bespreken op grond van de behoefte in de groep verschillende cockpits.
Deze workshop is vol.
 
17. Opbrengstgericht werken en ParnasSys – Cornee Bezemer/Janine Bulk
ParnasSys helpt je bij het zicht houden op de resultaten van de leerling/de groep en de school. Maar welke overzichten kun je hiervoor het beste gebruiken? Tijdens deze workshop krijg je hier antwoord op. Verder maak je kennis met de verschillende analysemogelijkheden in ParnasSys. Ook komt het stellen van streefdoelen aan bod. En hoe vertalen deze doelen zich naar het handelen van de leerkracht voor de klas? Tijdens deze workshop krijg je hier veel informatie over.
Deze workshop is vol.
 
18. Handelingsgericht werken en ParnasSys – Janine Bulk
Ondertussen zijn er zo’n 4.760.000 sites via Google te vinden waarin handelingsgericht werken een plek krijgt. Het begrip is dan ook niet meer weg te denken binnen het Nederlandse onderwijs. Het wordt breed uitgemeten in verschillende onderwijskundige onderzoeken en krijgt veelal een plek in zorgplannen, strategisch beleidsplannen, schoolplannen en meer. De werkelijke vertaalslag naar de schoolpraktijk? ParnasSys hierbij ondersteunend? En dat allebei vanuit de nieuwste ParnasSys-ontwikkelingen? Dát staat centraal tijdens deze workshop. Naast het delen van ‘good practice’-ervaringen, onderzoeken we met elkaar een casus waarbij HGW en ParnasSys in verbinding staan. Uiteraard met een persoonlijke vooruitblik op morgen: een nieuwe HGW & ParnasSys-onderwijsdag.
Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 gegeven.
 
19. ZIEN! analyseren en groepsplan – Michel Vaders
Door het invullen van de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst is het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht. Het groeps- en leerlingprofiel ligt op tafel, en dan …? Je wilt het begrijpen en ben je op zoek naar ‘grip op het resultaat’? Op leerling- en groepsniveau leggen we relaties tussen alle zeven ZIEN!-dimensies en ontdekken verbanden tussen welbevinden, betrokkenheid en de sociale vaardigheden. We ontwikkelen inzicht in ruimtegevend en ruimtenemend gedrag, egocontrole, egoveerkracht en empathie. Én we brengen focus aan want ZIEN! maakt trechteren mogelijk! Wat ga je doen? Welke pedagogische interventies is nodig? De handelingssuggesties in ZIEN! gebruik je als inspiratiebron om interventies te beschrijven. ZIEN! verwijst naar veel methoden voor sociale vaardigheden.
Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 gegeven.
 
20. ZIEN!-leerlingvragenlijst – Alice Methorst
Vraag je je als leerkracht ook weleens af hoe jouw leerlingen in de groep de dagen op school beleven? Je vult de observatielijst van ZIEN! in en daarmee registreer je wat jij ziet van de leerling. De vraag naar de behoefte en beleving van de leerlingen zelf kan dan nog steeds blijven staan. De leerlingvragenlijst is bedoeld om aan kinderen zélf te vragen hoe zij hun sociaal functioneren beleven. Je krijgt daarmee de gelegenheid om onder het wateroppervlak te kijken. Het gaat dan om de gedachten en gevoelens die ten grondslag liggen aan het gedrag. Als leerkracht zicht hebben op de zichtbare én onzichtbare lagen van het functioneren biedt veel kansen en mogelijkheden in de begeleiding van de leerling!
Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 gegeven.

Kosten

De kosten bedragen € 99,- per persoon.

Doelgroep

Het symposium Verder met ParnasSys is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en bestuurders in het primair onderwijs.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshops    
     
Diner    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.