Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen 19 april 2017

Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

Graag geven we je een kijkje in ons vervolgaanbod voor begeleiding van jonge kinderen. Onze onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in de onderbouw kunnen je verder helpen in je dynamische praktijk van elke dag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het jonge kind is volop in ontwikkeling! Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament spelen een grote rol. Het is van groot belang om bij het jonge kind hier aandacht aan te besteden. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Vanuit deze ontwikkeling leert een kind goede sociale competenties te ontwikkelen. Wij helpen je graag om die sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te observeren en te stimuleren.

Groepsdynamiek

Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloed heb je op een positief groepsklimaat? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek! Onze begeleiding helpt je daarin te groeien.

Hoogbegaafdheid

Heb jij een jonge leerling in je groep die anders denkt en voor lijkt te lopen in ontwikkeling? Tijdens deze cursus zullen we met elkaar door waarnemen en begrijpen (met o.a. de leerlijnen) ontdekken wat een ontwikkelingsvoorsprong is bij een leerling in groep 1 of 2. Ook zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken. We ervaren hoe daarbij de leerlijn (hoog)begaafdheid binnen ParnasSys gebruikt kan worden voor een planmatige aanpak.

Ontdekkend leren

Spelend leren of lerend spelen? Bij het werken met jonge kinderen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe het jonge kind zich spelend kan ontwikkelen. Betekenisvolle hoeken kunnen uitnodigen tot spel. Ook is het belangrijk dat spel waar nodig begeleid wordt. We helpen je om deze begeleiding vorm te geven en te zorgen voor uitdagende hoeken.

Rekenen en kleuters

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speelleeromgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Al spelend ontdekken en ervaren de kinderen de verschillende rekendomeinen. Tijdens deze cursus denken we met elkaar na hoe we betekenisvolle en doelgerichte activiteiten kunnen ontwerpen om deze reken/wiskundeontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast kunnen we je ook helpen bij taalontwikkeling, (buiten-)spel, rijke leeromgeving, kindgesprekken, motorische ontwikkeling en opbrengstgericht werken. Meer weten? Neem contact op met Hetty Berkhout!

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.