Blijf op de hoogte: VE en IKK 26 juni 2019

Minister Arie Slob (onderwijs) maakte onlangs bekend dat de verplichte urennorm van 16 uur voorschoolse educatie (VE) voor een doelgroeppeuter, wordt uitgesteld van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020.Gemeenten hebben zo meer tijd om de urenuitbreiding op te nemen in hun subsidieverordeningen, aanbieders van voorschoolse educatie om het pedagogisch beleidsplan en het uurtarief aan te passen en deze aanpassingen te bespreken met de oudercommissie. Mogelijk vraagt deze stap om extra personeel of uitbreiding van contracten of extra huisvesting.

Extra tijd

De extra tijd kan gebruikt worden om deze nieuwe urennorm goed voor te bereiden en ouders te informeren. Een goed VE-aanbod vraagt om een goede voorbereiding. Vragen komen aan bod, zoals: wat past bij de visie van de organisatie, hoe gaan we 16 uur bieden zonder dat een kind bijvoorbeeld 5 dagdelen moet komen, hoe verdelen we die 960 uur over anderhalf jaar en hoe sluiten we aan bij de basisscholen waar we mee samenwerken? Met name de voormalige peuterspeelzalen worstelen flink met die 16 uur.

Wil je dat we meedenken in de mogelijke scenario’s? Stuur dan een mail naar Karen Dekker. Als er vanuit meerdere organisaties vragen komen kunnen we deze ook bundelen en na de zomer een gezamenlijke bijeenkomst beleggen.

Naast het ophogen van het urenaanbod voor het kind moet op elke VE-groep vanaf 2020 de pedagogisch beleidsmedewerkers jaarlijks 160 uur worden ingezet. Zij gaat zich richten op versterking van het VE-aanbod. Voor een niet-VE-locatie is dat 50 uur per jaar. Is jullie organisatie al klaar voor deze maatregel? Vanaf januari start Driestar onderwijsadvies een training, erkend door het FCB, waarin je wordt opgeleid voor deze functie. Indien gewenst kun je kiezen voor de combi met de opleiding Pedagogisch coach. 

Vanaf 2020 organiseren we ook intervisiedagen voor de pedagogisch coach en – beleidsmedewerkers. Deze uren mag je meetellen voor de urennorm. Meld je hiervoor aan door een e-mail te sturen naar onderwijsadviseur Karen Dekker. Meer info over de datum en het programma volgt nog.

Ben je nog niet opgeleid tot pedagogisch coach - of begeleidingswerker, kijk dan hier voor onze cursus Coaching en pedagogiek.

Verdere eisen vanuit IKK

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), gesloten in 2016, is al enige tijd in werking. De meeste regels zijn al ingevoerd, daar werken jullie al mee. De laatste regels zijn dit jaar ingegaan en hebben een langere invoeringstermijn. Het gaat dan over regels gericht op het minimumtaalniveau en het werken met baby's.

Minimumtaalniveau

Voor de taalontwikkeling van kinderen is interactie met beroepskrachten belangrijk. De taaleis voor de spreekvaardigheid van pedagogisch medewerkers is daarom verhoogd naar minimaal niveau 3F. Deze eis geldt ook voor invalkrachten. Om organisaties voldoende tijd te geven is gekozen voor een ingroeimodel tot 1 januari 2023. Zorg ervoor dat alle pedagogisch medewerkers tijdig getoetst en eventueel bijgeschoold zijn.

Werken met baby’s

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten specifiek geschoold zijn. Ook hiervoor geldt een ingroeimodel tot 1 januari 2023. Welke scholingsbehoefte is er vanuit jullie organisatie? Denk hierbij ook aan de invalkrachten en pedagogisch medewerkers die op tijdelijke basis op babygroepen werken. Ook zij moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen. Kijk hier voor meer informatie over onze babytraining.

Wil je meer informatie of ondersteuning rond de eisen van IKK? Neem dan ook contact op met Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”