Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg 26 mei 2020

Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

De reden dat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd is dat het derde meetmoment (CITO toets) in juni 2020 ontbreekt of niet voldoende betrouwbaar is. Daarnaast kan het criterium ‘hardnekkigheid’ niet voldoende onderbouwd worden doordat in de afgelopen periode het niet voldoende is gelukt om ondersteuning te bieden op zorgniveau 3.

Voorstel

In een zorgvuldige overlegprocedure met wetenschappers, poortwachters en praktijken voor dyslexiezorg is een voorstel ontwikkeld voor een tijdelijke aanpassing van de toelatingscriteria voor dyslexiediagnostiek in de periode dat de lock down is opgeheven en de scholen weer open zijn gegaan. Dit voorstel is voorgelegd aan het ministerie van VWS. Het ministerie heeft als reactie gegeven dat hierover lokaal overleg gevoerd moet worden met het onderwijs en de gemeenten. Driestar educatief gaat het ontwikkelde voorstel bij de gemeente en het Samenwerkingsverband Onderwijs van je leerling(en) neerleggen, zodat de continuïteit van dyslexiezorg ook voor jouw leerling(en) gegarandeerd kan worden. Als het in de afgelopen periode wel gelukt is om zorgniveau 3 goed vorm te geven, dan zullen de normale criteria gehandhaafd kunnen worden.

Inhoud

Het voorstel dat Driestar educatief aan de gemeenten en het Samenwerkingsverband Onderwijs zal doen, bestaat uit het volgende:
 • Leerlingen mogen worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek als twee metingen (juni 2019 en januari 2020) beide zwak zijn (V- of E-score) voor lezen (of voor spellen bij een V- of D-score voor lezen). Dit is voldoende voor doorverwijzing. Uitgangspunten zijn dat zorgniveau 2 en 3 in de periode voorafgaand aan de sluiting van de scholen goed is verlopen en zorgniveau 3 tijdens de sluiting niet optimaal is verlopen. Voor de duur van deze tijdelijke maatregel wordt dit als overmacht gezien.
 • Het dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd, maar er wordt bij een positieve uitslag nog geen dyslexieverklaring afgegeven.
 • Vervolgens wordt gestart met 12 proefbehandelingen. Bij de verplichte tussenevaluatie die dan volgt, wordt er gekeken naar de vooruitgang van de leerling. Dit is dan eigenlijk het derde meetmoment. Is de leerling verrassend sterk gegroeid, dan wordt de leerling terugverwezen naar school, worden de proefbehandelingen gestopt en wordt er geen dyslexieverklaring afgegeven. Is er sprake van een ‘normale’ groei, dan wordt er wel een dyslexieverklaring afgegeven en worden de behandelingen vervolgd.
 • De (regie)behandelaar krijgt bouwstenen aangereikt om te bepalen wat een verrassend sterke groei is. De beslissing over voortzetten van het behandeltraject of terugverwijzen naar de school wordt duidelijk onderbouwd en goed gedocumenteerd.
Lees hier de volledige tekst van het voorstel. 

Tijdelijke oplossing

Deze tijdelijke oplossing voorkomt dat deze groep kwetsbare kinderen ernstige vertraging oploopt in de toegang tot noodzakelijke dyslexiezorg. Tegelijkertijd garandeert deze oplossing dat geen leerlingen oneigenlijk toegang tot zorg krijgen. Ten eerste moeten alle leerlingen drie opeenvolgende meetmomenten van ernstige lees- en spellingsproblemen laten zien. Ten tweede wordt het ontbrekende deel van zorgniveau 3 via proefbehandelingen gerealiseerd en getoetst, zodat het standaardvoortraject ook in deze situatie geheel uitgevoerd wordt. Kinderen die verrassend sterke groei laten zien, zullen alsnog naar school worden terugverwezen. Pas als de behandeling wordt voortgezet na 12 weken wordt een dyslexieverklaring afgegeven.

We begrijpen dat het aangepaste protocol extra inzet van je zal vragen maar we hopen dat door de proefbehandelingen na het dyslexieonderzoek ook extra ‘hulp’ wordt ervaren en we samen optimaal kinderen met vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Vragen?

M.E.C. (Marianne) de Wit

Dyslexiebehandelaar/ coördinator frontoffice dyslexie

Telefoon:
0182-540333 0182-540333

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.