Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis 8 juni 2021

De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.


Wat is er nieuw? 

In het afgelopen jaar is door een enthousiaste projectgroep en een betrokken groep meelezers uit alle hoeken van het land gewerkt aan de nieuwe inhoud van Wonderlijk gemaakt Basis. Er is met een frisse blik gewerkt aan de inhoudelijke update en een toekomstgerichte structuur. Zo is er bijvoorbeeld een betere en actuele aansluiting bij de kerndoelen en richtlijnen, gebruik gemaakt van nieuwe wetenschappelijke inzichten en zijn de lessen compacter en vol met verschillende keuzemogelijkheden. De visie van Wonderlijk gemaakt Basis is uitgebreid en er zijn nieuwe thema's toegevoegd aan de lessen, bijvoorbeeld door aandacht in de maatschappij voor MeToo, online misbruik of onderwerpen rondom seksuele diversiteit.  

Waardengerichte aanpak

Wonderlijk gemaakt wordt met name gebruikt op reformatorische, protestants-christelijke, gereformeerde en evangelische scholen en andere ‘scholen met de Bijbel’. Binnen deze scholen zijn allerlei christelijke stromingen vertegenwoordigd. Waar er verschillen zijn, proberen we steeds zorgvuldig te zoeken naar evenwichtige verwoordingen om recht te doen aan de diversiteit binnen christelijk Nederland en aan de diversiteit binnen Nederland en wereldwijd. De waardengerichte aanpak vanuit de basis van persoonsvorming helpt hierbij. Christelijke waarden zoals liefde, trouw, respect en verantwoordelijkheid blijven actueel en noodzakelijk. In de praktijk kan de leerkracht aansluiten bij de eigen(school)visie.  

>> Dowload het kennismakingsdocument en het proefpakket

Hoe kan mijn school gebruik blijven maken van Wonderlijk gemaakt Basis

Vanaf 1 augustus is het oude lesmateriaal niet meer digitaal toegankelijk.Op de nieuwe website zal het nieuwel esmateriaal beschikbaar zijn, incl. PowerPoints en ouderbrieven. Meld je aan voor de nieuwe Wonderlijk gemaakt Basis via: www.wonderlijkgemaakt.nl/aanmelden. Je krijgt dan van ons een mail wanneer je je kunt registreren op de nieuwe website. Dat zal na 1 augustus 2021 zijn. In het nieuwe schooljaar kunnen jouw leerlingen dan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal!

De nieuwe Wonderlijk gemaakt Basis kan worden aangeschaft voor een eenmalig instapbedrag en een jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van de schoolgrootte. In het kennismakingsdocument staan de tarieven vermeld. Er zijn ook mogelijkheden voor teamscholingen en ouderavonden. Bij de aanschaf van een licentie Wonderlijk gemaakt ontvang jouw school digitale toegang tot alle lessen, PowerPoints en achtergronddocumenten via de website www.wonderlijkgemaakt.nl. Middels de jaarlijkse bijdrage blijft de school toegang houden tot deze website, wordt de school betrokken bij tussentijdse evaluaties en ontvangt de school updates naar aanleiding van evaluaties of actuele ontwikkelingen. 

Update Traject Erkende Interventie 

In april meldden we dat Wonderlijk gemaakt is toegelaten tot het traject van Erkende interventie van de RIVM. Afgelopen voorjaar is de herziene methode op de eerste scholen geïmplementeerd. De uitvoering van de nieuwe lessen is deze maand geëvalueerd. Eind juni zal de nieuwe methode inclusief een eerste procesevaluatie ingediend worden en daarna beoordeeld worden door een commissie. Wanneer Wonderlijk gemaakt de toekenning ‘Goed beschreven’ krijgt is het voor basisscholen mogelijk om gebruik te maken van de stimuleringsregeling Gezonde school. We verwachten de uitslag eind september ontvangen te hebben. 

Vragen? 

Wil je hierover doorpraten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

  • 'Krachtenbundeling nodig bij opleiden leraren'

   Onze kinderen opvoeden en onderwijzen in de vreze des Heeren- dat vraagt om Bijbelgetrouwe leerkrachten. Samenwerking binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs is meer dan ooit nodig, schetsen betrokkenen, om ook in de toekomst voldoende nieuwkomers en zijinstromers te kunnen blijven opleiden.