Bijbelstudie voor schoolteams in crisistijd #2 16 april 2020 Door A. (Bram) de Muynck

Een van de dingen die je mist in deze crisistijd is de bezinning met je team. De regelmatige momenten rondom de Bijbel en met gebed tijdens de weekopening of de teamvergadering zijn weg. De komende weken publiceren we wekelijks een Bijbelstudie die geschikt is voor bezinning als team. Vandaag: 1 Timotheüs 6:13.

Hier lees je hoe je deze Bijbelstudie samen met je team online vorm kunt geven. En hier lees je de eerste Bijbelstudie over 1 Thessalonicenzen 2:17.

Lezen: 1 Timotheus 6: 11-16

‘God, die alle ding levend maakt’ (SV)
‘God, die alle leven wekt’ (HSV)
 
Onderwijs op afstand kan kil en levenloos aanvoelen. Het contrasteert met de levenslust van kinderen die op pleintjes spelen. Het contrasteert met de uitbundige lente, die we overal om ons heen zien. In deze week na Pasen staan we stil bij de vraag of je het woord ‘leven’ met onderwijs kunt verbinden. Zegt het ook iets over wat we nu vooral missen?
 
Aanleiding is een tussenzinnetje in 1 Timotheüs 3:16, waar je gemakkelijk over heen leest: ‘God die alle ding levend maakt’ (SV) of ‘God die alle leven wekt’ (HSV). Het is onderdeel van een lange vermanende zin waarin Paulus Timotheüs oproept voorbeeldig te leven (1 Timotheüs 6:13,14; vergelijk ook 1 Timotheüs 4:12). Veel Bijbelcommentaren besteden er nauwelijks aandacht aan. Wel is duidelijk dat leven direct verband houdt met de scheppende kracht van God. Hij schept alle leven en is van alles de oorsprong.
 
Voor pedagogen is de uitspraak ‘God die alle leven wekt’ van bijzondere betekenis. Op het hoofdgebouw van de lerarenopleiding van de North West University in Potchefstroom staan de woorden: ‘Onderwijs is leve wek.’ Wanneer je onderwijst ben je – voorzichtig gezegd – iets aan het doen wat vergelijkbaar is met wat God doet, namelijk leven wekken. In je lessen ben je leerlingen tot bloei aan het brengen, je zorgt dat ze hun gaven tot ontplooiing brengen. Je bent niet de bron van nieuw leven, maar je draagt er wel aan bij. Je bent geen Schepper, maar een ‘wekker’. Je kunt het potentieel wat er is aan gaven ‘opwekken’, ‘wakker maken’. Ter Horst gebruikte hiervoor het beeld van de tuinier, die zelf geen levenskracht geeft, maar wel zorgvuldig de tuin bewerkt. In deze crisisperiode vang je misschien alleen maar glimpen op van bloei van je leerlingen. Je handelen vanachter het scherm voelt misschien als kunst- en vliegwerk. En toch mag je achter deze pogingen om leven te wekken God zien. Hij is ook de bron van het leven dat nu door jou als pedagoog wordt gewekt. Hier is iets wonderlijks aan de hand, iets waar je je vaak niet van bewust bent. Achter jouw pedagogische handelen, al of niet in het klaslokaal, zit een kracht die hoger is dan jij en verder reikt dan je dagelijkse handelen in de klas.
 
Maar er is nog iets anders. In het Nieuwe Testament gaat het woordje ‘leven’ voornamelijk over de herschepping. Ook als Paulus de woorden ‘die alle ding levend maakt’ in algemene zin gebruikt, weten we dat ‘leven’ op andere plekken in zijn brieven vooral gaat over de innerlijke vernieuwing van de mens. De hoop van christenopvoeders gaat verder dan het hier en nu. Ze kunnen niet alleen denken vanuit de schepping. Ze leven ook uit de belofte dat God van deze leerlingen nieuwe mensen wil maken. Hier zijn andere beelden aan de orde dan van de tuinier. Hier moet je meer denken aan wat Ter Horst schrijft over de herder en de priester. Normaal gesproken voer je gesprekjes met kinderen, houd je voeling met hun welbevinden. Je vertelt uit de Bijbel, bidt met ze en geeft ze tussen de regels door een bemoediging mee. De situatie is nu niet normaal. Of moeten we zeggen: we werken met elkaar een aantal maanden aan ‘het nieuwe normaal’? Dan is het echt een uitdaging om ook nu herder en priester te zijn!
 
Denk nog even aan Timotheüs. Als hij deze woorden leest, is hij op zijn ‘normale’ manier bezig met de gemeente te bedienen. De woorden van Paulus maken hem er van bewust dat hij niet zelf de bezitter is van het leven. Hij is alleen bezig met voorwaarden te scheppen, zodat de Geest Zijn werk kan doen. Zoals gezegd, de uitdrukking ‘die alle ding levend maakt’ komt voor in een zin waarin Paulus hem beveelt om volhardend zijn werk te doen. De opdracht ligt er, en die moet met grote inzet worden uitgevoerd, tegen de verdrukking in. Je doet het voor God en voor Christus, zo zegt Paulus tegen Timotheüs. En hij herinnert er en passant aan dat Christus Jezus onder Pontius Pilatus geleden heeft. De toevoeging ‘die alle ding levend maakt’, die op het eerst gezicht weinig te beduiden heeft, is een belangrijke onderstreping van wat Paulus te zeggen heeft. Juist na Goede Vrijdag en Pasen. Juist nu in crisistijd, is je werk niet overbodig, maar juist uiterst belangrijk. Houd vol! Want God wekt nieuw leven.blog-bram-muynck-bijbelstudie.jpg

Gespreksvragen

(Maak bijvoorbeeld in Teams gebruik van de chatfunctie.)
  • Kun je op afstand van je leerlingen toch ‘leven wekken’?
  • Hoe zie je je rol in het laten floreren van leerlingen ten opzichte van de rol van de ouders?
  • Hoe kun je in het ‘nieuw normaal’ van nu ‘herder en priester’ zijn? 

‘Onderwijs is lewe wek’: beeld in de binnenplaats van
de pedagogische faculteit
 in Potchefstroom (Zuid-Afrika).

Verwerkingssuggestie

  • Stuur je leerlingen een bericht via mail, app o.i.d. met de vraag wat jij als leraar op dit moment voor hen betekent. Kies de drie meest sprekende reacties er uit en deel die met je collega’s.
Een uitgebreide Engelstalige versie van deze Bijbelstudie is te vinden in de Bijbelstudieserie over Timotheüs, nummer 35.