Zesde Landelijke Assessorendag

Van 6 april 09:00
tot 6 april 16:00
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Op donderdag 6 april 2023 is de 6e Landelijke Assessorendag. Het doel van deze dag is om de assessoren zowel de gelegenheid te geven om de eigen assessorenkwaliteiten 'aan te scherpen' als met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Als keynote spreker verzorgt Karen Heij een prikkelende en inspirerende presentatie. Zij heeft ervaring met toetsen in het PO, MBO en VO en weet het dilemma tussen te analytisch of te holistisch goed te schetsen. De huidige toetsing gaat naar haar idee te vaak uit van ‘optelling van de vinkjes’ in plaats van ‘kijken naar het geheel en het proces’.

Yvonne van Gielen praat ons bij namens het ministerie van OCW over de stand van zaken rond Zij-instroom in Beroep.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 28 maart via onderstaand formulier.

Kosten

De kosten voor de Landelijke Assessorendag zijn €75,- p.p. (inclusief alles)

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Strijbis.

Programma

 • 9.00 – 9.30 uur: Inloop (foyer)
 • 9.30 – 9.40 uur: Welkom en opening (congreszaal C31/32)
 • 9.40 – 9.55 uur: Yvonne Gielen – stand van zaken ministerie OCW over Zij-instroom in Beroep
 • 9.55 – 10.40: Keynote door Karen Heij
  Het beoordelen van bekwaamheid heeft in het onderwijs een prominente plek in genomen. Soms zodanig dat het lijkt of het beoordelen het doel is van onderwijs. Maar hoe verhoudt beoordelen van bekwaamheid zich tot de bedoeling van het onderwijs?

  Het is nogal belangrijk vanuit welk perspectief je naar vast te stellen bekwaamheid kijkt en wilt oordelen. Doen we dit vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief of doen we dit vooral vanuit een verantwoordingsperspectief? Wie of wat staat daarbij centraal? In de keynote neemt Dr. Karen Heij ons mee in de fundamentele uitgangspunten van onderwijs en wat dit betekent of zou moeten betekenen voor toetsing en beoordeling.  
   
  Karen Heij is zelfstandig toetsexpert. Vanuit de studie toegepaste taalwetenschap is Karen de wereld van toetsing en examinering ingerold en is daar nu ruim 35 jaar in werkzaam. In 2021 is zij gepromoveerd in de Bestuurskunde op een onderzoek naar de waarde van de eindtoets basisonderwijs. Haar proefschrift ‘Van de kat en de bel’ is te downloaden via haar site: www.parrhesiaonderwijsadvies.nl
 • 10.40 – 11.00 uur: Pauze (foyer)
 • 11.00 – 12.30 uur: Workshopronde 1 (lokalen)

  1. Workshop snellezen

  Hoe kun je je leesproces versnellen en met meer begrip lezen?
  Doel van deze workshop:  a.d.h.v. snelleestechnieken je leestijd efficiënter en effectiever te benutten met een groter begrip.
  Doelgroep: iedereen die sneller wil gaan lezen.
  Informatie: in deze (verkorte) workshop doorlopen we praktische technieken om sneller te leren lezen met een groter begrip. Je leert m.b.v. snelleestechnieken en ooggymnastiek 1 ½ tot 2 keer sneller lezen.
  Ter plekke wordt een begin en eindtoets afgenomen.
  Materiaal: Neem een timer mee (dit kan een mobiele telefoon zijn) en een pen. Overig materiaal wordt verzorgd.

  Deze workshop wordt gegeven door Chrisma Immens (coördinator//adviseur assessorentrainer Bureau Assessment & Validering, Hogeschool Utrecht)

  4. Workshop ‘De verborgen schat van studentenstad’.  Over leerwegonafhankelijke beoordeling en het ontsluiten van waardevolle leerervaringen. 

  Bij de lerarenopleidingen studeren veel studenten die al over een waardevolle schat aan leerervaringen beschikken. Het onderwijsmodel aarzelt echter om deze ervaringen te ontsluiten en te koppelen aan passende opleidingstrajecten. De gevolgen zijn een hoge drop-out, niet-ondernemend studeren en zelfs lang studeren. 
  Wat kan de assessor op dit vlak doen om iemands ogenschijnlijk ongelijksoortige en minder herkenbare leraarsbekwaamheden te verbinden met onze formele standaard van de leraar? En kunnen assessoren een meer holistisch perspectief bieden om ‘de verborgen schat van studentstad’ te ontsluiten?

  In deze workshop gaan we aan de slag met het meer holistisch kunnen waarderen van persoonlijke leerervaringen om als assessor een waardevollere verbinding te maken tussen iemands persoonlijke standaard en de lerarenstandaard. 
   
  De workshop wordt verzorgd door Anja van Vliet en Ruud Duvekot. Anja is onderwijsmanager bij de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs, wiskunde, kopopleiding, zijinstroom en assessmentcentrum bij de Hogeschool Rotterdam. Ruud is hoofddocent ‘valideren en assessment’ bij Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht. 

  5. Van toetscultuur naar feedback cultuur met leeruitkomsten en portfolio 

  Bij de pabo van de Hogeschool Utrecht zijn twee cursussen ontworpen op basis van de principes van programmatisch toetsen. In de voltijd jaar 1 van de propedeuse is dit experiment in het studiejaar 2022-2023 gestart. Met het experiment wil de opleiding onderzoeken of de principes van dit onderwijsconcept passend zijn bij de pabo.
   
  In de twee nieuw ontworpen cursussen wordt gewerkt met negen leeruitkomsten als ruggengraat. Er zijn lange leerlijnen gecreëerd door het onderwijs te roosteren over een half jaar. Er is ruimte gekomen om ontwikkelingsgerichte feedback toe te passen en het leerproces van de student centraal te stellen. Er wordt gewerkt met een digitaal portfolio in Scorion waarin de focus ligt op de feedback die is gegeven op datapunten. Er is leerteambegeleiding ingericht om studenten optimaal te begeleiden in kleinere groepen dan een klas. Studenten worden getraind in hun feedbackgeletterdheid. Met een portfolio assessment worden beide cursussen afgesloten.

  Studenten nemen bewijsmateriaal op in een portfolio systeem en verschillende feedbackgevers geven daar feedback op. Na het geven van feedback wordt zo’n bewijsstuk een datapunt. Een datapunt is niet meer dan 1 brokje informatie die iets zegt over het functioneren van de student. De examinator beoordeelt in het portfolio niet het bewijsmateriaal zelf, maar integreert de feedback die is gegeven door experts (vakdocenten en praktijkopleider) en combineert dit met de feedback van de student zelf en zijn medestudenten.

  Tijdens de workshop zullen we onze ervaring met dit experiment delen met de deelnemers aan de workshop. Hoe beoordelen onze examinatoren het programmatische portfolio? Vervolgens willen we de deelnemers zelf een beoordeling laten uitvoeren enkel op basis van feedback van anderen. Lukt het zonder inhoudelijk expert te zijn tot een holistisch oordeel te komen van de leeruitkomsten die centraal staan.

  Deze workshop wordt gegeven door Bas Agricola, hogeschoolhoofddocent Toetsing en hybride onderwijs, HUpabo en Master Educational Needs, Hogeschool Utrecht.
  Paul Maasen, Opleidingsmanager Voltijd (Regulier en ALPO), HUpabo, Hogeschool Utrecht
   
  Bas Agricola verbindt als hogeschoolhoofddocent zijn onderzoek aan curriculum verbeteringen bij de opleidingen van de HUpabo en de Master Educational Needs. Als onderzoeker werkt hij in het lectoraat Beroepsonderwijs en richt zich op curriculumvraagstukken rondom toetsing en feedback, rondom flexibilisering en leeruitkomsten. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op student-docent interacties tijdens feedback conversaties in het hbo (2019).
   
  Paul Maasen verzorgt al jaren assessorentrainingen en professionaliseringstrajecten voor assessoren bij het Bureau Assessment en Validering van de Hogeschool Utrecht.

  6. Workshop Rapportages schrijven

  Na het lezen van een portfolio, het bekijken van een les(opname) en het voeren van een criteriumgericht interview is het tijd voor het op papier zetten van de beoordeling en de onderliggende argumentatie daarbij. Veel assessoren vinden dit het lastigste onderdeel van een assessment. In deze workshop gaan we in op de driehoek die een houvast is bij het schrijven: de bron – het criterium / de bekwaamheid – het voorbeeld of citaat. We behandelen voorbeelden en oefenen om het schrijven met deze driehoek in de vingers te krijgen.

  Je gaat naar huis met…
  een goed format hoe je het schrijven van rapportages zo aan kunt pakken, dat je voldoet aan de eisen die we aan de rapportages stellen.

  Deze workshop is vooral bestemd voor assessoren die nog niet veel ervaring hebben met het schrijven van rapportages, of voor hen die hun kennis willen opfrissen.

  De workshop wordt gegeven door Anja Valk. Zij is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam al expert-assessor en trainer op het gebied van het schrijven van rapportages.

  7. Workshop: Het beoordelen van deelaspecten of juist de som der delen?

  Analytisch versus holistisch beoordelen bij assessments
  Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)
  Of een PDG docent voldoet aan de bekwaamheidseisen kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Als assessor kun je te maken krijgen met een analytische wijze van beoordelen of juist een meer holistische aanpak. Kun je complexe leeropbrengsten op een analytische wijze beoordelen? Is een analytische beoordeling wel zo volledig als deze lijkt? En hoe zorg je bij een juist holistische aanpak voor transparantie en borging van de feedbackfunctie?

  In deze workshop gaan we aan de hand van -eigen- voorbeelden en casuïstiek in op de uitdagingen bij verschillende typen beoordelingsinstrumenten.

  Deze workshop wordt gegeven door Bernadette van der Steen (opleider Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, expert assessor aan de Hogeschool van Amsterdam)

  Jacqueline Brobbel  (assessorentrainer, expert assessor en coördinator assessments Pedagogisch Didactisch Getuigschrift aan de Hogeschool van Amsterdam).

   

  9. Workshop: Hoezo een onvoldoende? VOL

  Het assessment is afgerond en jullie koppelen het oordeel terug aan de kandidaat: het is nog niet voldoende. Vaak een harde klap voor de student/kandidaat. Hoe ga je hier mee om? Effectief omgaan met bezwaar bij een assessment houdt soms in dat je 'tegennatuurlijk' te werk moet gaan. Bezwaar is immers een teken van betrokkenheid. Met een positieve benadering kan de assessor bezwaar van de student erkennen en aangrijpen om cruciale informatie te verkrijgen en de student effectief te informeren.
  Wat gaan we doen in deze workshop?
  De kennisclip ‘Omgaan met bezwaar, een lastige situatie’, laat zien hoe omgaan met bezwaar uit de hand kan lopen.  Als assessoren gaan we plenair aan de slag om deze kennisclip te analyseren en vast te stellen waar het mis gaat.  Vervolgens gaan we in kleine groepjes aan de slag met behulp van de ADSIC methode (zie ook onderdeel 8 uit de kwaliteitsrubriek Criteriumgericht Beoordelen). Lukt het ons om door middel van deze methode een professionele aanpak van omgaan met bezwaar neer te zetten. 
   
  Deze workshop wordt gegeven door Paulien Langedijk (assessorentrainer, gecertificeerd expert assessor, BKE/SKE en coördinator assessment-loket aan de Hogeschool van Amsterdam

  10. Workshop: taal als struikelblok

  Workshop: In assessments is taal niet alleen iets dat beoordeeld wordt, maar ook de ‘kruiwagen’ waarmee de inhoud van een assessment naar de student wordt gebracht. Wat nu als de taal in de assessments een goede interpretatie van de opdracht(en) in de weg staat? Wat beoordelen we dan (nog)? Hoe valide is dan een assessment? Is het wel nodig dat de taal in assessments zodanig complex is dat het een goed begrip van de opdrachten in de weg kan staan?

  Wat gaan we doen in deze workshop?
  Aan de hand van concrete assessmentopdrachten gaan we onderzoeken of en in hoeverre de gebruikte taal een belemmering vormt voor een goed begrip en een goede uitvoering ervan door een (anderstalige) student. Waar vormt taal een struikelblok en kan het ook anders zijn de vragen die we daarbij leidend laten zijn. Zo werken we aan een groter talig bewustzijn als het gaat om het ontwikkelen van assessments (ook nuttig voor het ontwikkelen van andere vormen van toetsing en examinering!) en kunnen we streven naar de assessments waar taal niet het struikelblok vormt dat de validiteit van assessments onder druk zet en borgen dat assessments ook voor studenten met een andere moedertaalachtergrond geen belemmering vormen voor hun kans op succes.
   
  Karen Heij is zelfstandig toetsexpert. Vanuit de studie toegepaste taalwetenschap is Karen de wereld van toetsing en examinering ingerold en is daar nu ruim 35 jaar in werkzaam. In 2021 is zij gepromoveerd in de Bestuurskunde op een onderzoek naar de waarde van de eindtoets basisonderwijs. Haar proefschrift ‘Van de kat en de bel’ is te downloaden via haar site: www.parrhesiaonderwijsadvies.nl

  11. Workshop Waarderend onderzoek met de STERKscan

  De kandidaat leren kennen als professional is een belangrijk onderdeel van een assessment.  Bureau STERK ontwikkelde met de STERKscan een instrument  waarmee de professionele identiteit vanuit een holistisch perspectief vastgelegd  wordt, in woord en beeld. De STERKscan is een digitaal instrument en heeft als eindproduct een poster, die de assessor op eenvoudige wijze de mogelijkheid geeft om tot waarderend onderzoek te komen naar de professionele identiteit, persoons- en professionele kenmerken. Een gesprek met de STERKscan als instrument maakt emoties en energie los. Het maakt helder wat de ander drijft.
  De STERKscan wordt door Bureau STERK ingezet bij verschillende assessments en bij assessorentrainingen.
   
  Wat gaan we doen in deze workshop?
  Al doende gaan we de STERKscan leren kennen en waarderende gesprekstechnieken oefenen.
  Het doel hierbij is:
  • Het potentieel van de ander centraal stellen;
  • De ander faciliteren om verdiepend te reflecteren;
  • Vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief beoordelen.
  Dit doen we door:
  • Het verhaal van de ander te leren kennen. Bijvoorbeeld: wat drijft en inspireert je? Wie ben je in je werk en wat maakt dat je de dingen doet zoals je ze doet? 
  • Het verhaal van de ander zo concreet en levendig mogelijk naar boven te halen door een nieuwsgierige grondhouding;
  • Positief geformuleerde vragen te stellen.
  “Samen sterker door gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd te worden”
   
  Deze workshop wordt gegeven door Anjo Mooren, seniortrainer bij Bureau STERK.
  Bureau STERK verzorgt onder andere assessorentrainingen en neemt assessments af op verschillende hogescholen.

   

  13. Workshop:  Hoe maak ik optimaal gebruik van de instrumentenmix?

  In ons geschiktheidsassessment Zij-instroom in Beroep maken we gebruik van een rijke instrumentenmix. We gebruiken het portfolio, nemen simulatie-opdrachten af, voeren een CGI, doen een rollenspel, wonen een proefles bij en voeren na afloop een reflectiegesprek. Hoe gebruik je al deze instrumenten bij je oordeelsvorming en hoe verwerk je deze in de assessmentrapportage?
   
  Wat gaan we doen in deze workshop?
  In deze workshop beginnen we plenair met een toelichting op onze instrumentenmix, wat we daaruit halen en met welk document we werken tijdens het assessment. Daarnaast besteden we aandacht aan het gebruik van meerdere bronnen in de assessmentrapportage. We willen eindigen met kennisdeling binnen de groep door een aantal stellingen voor te leggen.

  Deze workshop wordt gegeven door Caroline Strijker gecertificeerd expert-assessor en Emilie Holthuis coördinator van het assessmentbureau van Hogeschool Inholland domein Onderwijs & Innovatie.

   

  15. Workshop: Onderwijs gaat over leren. Toch…?

  Motivatie is wellicht een van de meest onderzochte onderwerpen in het onderwijs. Logisch want een gemotiveerde leerling werkt harder en leert beter. Het lijkt de sleutel tot beter resultaat. Maar hoe zit dat eigenlijk, leren en motivatie? Hoe zijn die gekoppeld? Daar gaan we in deze workshop naar op zoek. We vertrekken vanuit jullie eigen beelden rondom de belangrijkste principes van leren. Die vergelijken we met wat de meest recente wetenschap ons vertelt over leren en de relatie met motivatie.
   
  Erik Meij is 20 jaar lerarenopleider scheikunde aan de tweedegraads lerarenopleiding van de hogeschool Windesheim in Zwolle. Zijn interesse richt zich vooral op hoe leren werkt en hoe de kennis daarover een rol speelt in de opleiding tot leraar en daarna in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hij doet promotieonderzoek naar de onbewuste overtuigingen die docenten hebben over leren.

  16. Zij-instromers ondersteunen bij gedrag- en klassenmanagementvraagstukken: een pilot

  Tijdens de workshop doen we verslag van een pilot waarin we onderzoeken hoe lerarenopleiders zij-instromers in de opleiding kunnen ondersteunen op het gebied van gedrag- en klassenmanagementvraagstukken teneinde uitval te voorkomen. Doel van de pilot is om bijeenkomsten voor zij-instromers te ontwerpen, uit te proberen en evalueren. In de pilot worden elementen uit Lesson Study ingezet, zoals samenwerkend leren, peer- en expert support, in-de-klas-leren en gerichte oefening. In het onderzoek verkennen we in hoeverre deze manier van werken bijdraagt enerzijds aan de ondersteuning van zij-instromers en anderzijds. Onderzoeksdata bestaan uit interviews en groepsgesprekken met betrokkenen.
   
  De workshop wordt verzorgd door dr. Monique Nelen.
  Zij is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Betekenisvolle en inclusieve leeromgevingen van het Domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim. Daarnaast is zij als consultant en opleider verbonden aan het Windesheim Expertise Centrum PBS (Positive Behavior Support).
 • 12.30 – 13.30 uur: Lunch (foyer)
 • 13.30 – 15.00 uur: Workshopronde 2 (lokalen)

  2. Workshop: Vragen met groene stem

  Een vraag is een uitnodiging: een uitnodiging tot nadenken, uitleggen,  aanscherpen, verdiepen, informatie verschaffen, onderzoeken, verbinden;
  • Een goede vraag is helder geformuleerd en wordt geboren uit een open, nieuwsgierige houding;
  • Een goede vraag blijft bij (het verhaal van) de ander;
  • Een goede vraag zet het denken in beweging;
  • Een goede vraag leidt tot verheldering, nieuw inzichten of een nieuw perspectief voor de beantwoorder van de vraag;
  …en voor de vragensteller.

  Deze mooie beschrijving van een vraag las ik in “Socrates op sneakers” filosofische gids voor het stellen van goede vragen, van de hand van praktisch filosofe Elke Wiss.

  Een vraag is het gereedschap van de assessor;  doel van de workshop is dat je dit gereedschap aanscherpt, oppoetst zodat je er ‘de tuin van Rumi’ ( Perzisch soefidichter en mysticus) mee kunt bewerken:
  ‘Voorbij het idee over wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin. En daar zal ik je ontmoeten.’
  Een prachtige metafoor voor het assessment die tot mijn verbeelding spreekt: jou ook (?), dan nodig ik je van harte uit voor deze workshop.

  De workshop wordt verzorgd door Regula Rexwinkel. Zij is als lerarenopleider werkzaam voor Instituut Archimedes (HU) daarnaast ervaren assessor en geeft vanuit die expertise assessorentraining aan collega’s en veldassessoren.

  3. Workshop Valideren van (vak)kennis in het geschiktheidsonderzoek 

  In het geschiktheidsonderzoek voor zijinstromers wordt vastgesteld in welke mate een kandidaat al voldoet aan de bekwaamheidseisen voor de leraar. Daarbij gaat het niet alleen om ‘adequaat kunnen handelen in de praktijk’, maar ook om dat bewust te doen vanuit een voldoende rijk repertoire aan kennis en vaardigheden (bewuste bekwaamheid).
   
  In deze workshop wisselen we uit hoe je tijdens het geschiktheidsonderzoek in kaart kunt brengen over welke kennis (pedagogisch-didactische kennis én kennis van het schoolvak) een kandidaat al beschikt en hoe je daarover het best kunt rapporteren. Daarbij komen we ongetwijfeld allerlei vragen en dillema’s tegen, bv.:
  • Welke terugkoppeling over hun kennisniveau is gewenst voor de kandidaten zelf?
  • Welke informatie hebben intakecoördinatoren (of andere functionarissen) nodig om op basis van de rapportage een passend scholingsplan voor de kandidaat vast te kunnen stellen?
  • Welke informatie hebben examencommissies nodig om de borging van het eindniveau te kunnen controleren?
  • Het spanningsveld tussen holistisch en analytisch beoordelen.
  Deze workshop is bedoeld voor assessoren die ervaring hebben met het afnemen van het geschiktheidsonderzoek en wordt geleid door Hannah Wielenga. Hannah is lerarenopleider, assessmentontwikkelaar en assessorentrainer aan de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

  4. Workshop ‘De verborgen schat van studentenstad’.  Over leerwegonafhankelijke beoordeling en het ontsluiten van waardevolle leerervaringen. 

  Bij de lerarenopleidingen studeren veel studenten die al over een waardevolle schat aan leerervaringen beschikken. Het onderwijsmodel aarzelt echter om deze ervaringen te ontsluiten en te koppelen aan passende opleidingstrajecten. De gevolgen zijn een hoge drop-out, niet-ondernemend studeren en zelfs lang studeren. 
  Wat kan de assessor op dit vlak doen om iemands ogenschijnlijk ongelijksoortige en minder herkenbare leraarsbekwaamheden te verbinden met onze formele standaard van de leraar? En kunnen assessoren een meer holistisch perspectief bieden om ‘de verborgen schat van studentstad’ te ontsluiten?

  In deze workshop gaan we aan de slag met het meer holistisch kunnen waarderen van persoonlijke leerervaringen om als assessor een waardevollere verbinding te maken tussen iemands persoonlijke standaard en de lerarenstandaard. 
   
  De workshop wordt verzorgd door Anja van Vliet en Ruud Duvekot. Anja is onderwijsmanager bij de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs, wiskunde, kopopleiding, zijinstroom en assessmentcentrum bij de Hogeschool Rotterdam. Ruud is hoofddocent ‘valideren en assessment’ bij Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht. 

  5. Van toetscultuur naar feedback cultuur met leeruitkomsten en portfolio 

  Bij de pabo van de Hogeschool Utrecht zijn twee cursussen ontworpen op basis van de principes van programmatisch toetsen. In de voltijd jaar 1 van de propedeuse is dit experiment in het studiejaar 2022-2023 gestart. Met het experiment wil de opleiding onderzoeken of de principes van dit onderwijsconcept passend zijn bij de pabo.
   
  In de twee nieuw ontworpen cursussen wordt gewerkt met negen leeruitkomsten als ruggengraat. Er zijn lange leerlijnen gecreëerd door het onderwijs te roosteren over een half jaar. Er is ruimte gekomen om ontwikkelingsgerichte feedback toe te passen en het leerproces van de student centraal te stellen. Er wordt gewerkt met een digitaal portfolio in Scorion waarin de focus ligt op de feedback die is gegeven op datapunten. Er is leerteambegeleiding ingericht om studenten optimaal te begeleiden in kleinere groepen dan een klas. Studenten worden getraind in hun feedbackgeletterdheid. Met een portfolio assessment worden beide cursussen afgesloten.

  Studenten nemen bewijsmateriaal op in een portfolio systeem en verschillende feedbackgevers geven daar feedback op. Na het geven van feedback wordt zo’n bewijsstuk een datapunt. Een datapunt is niet meer dan 1 brokje informatie die iets zegt over het functioneren van de student. De examinator beoordeelt in het portfolio niet het bewijsmateriaal zelf, maar integreert de feedback die is gegeven door experts (vakdocenten en praktijkopleider) en combineert dit met de feedback van de student zelf en zijn medestudenten.

  Tijdens de workshop zullen we onze ervaring met dit experiment delen met de deelnemers aan de workshop. Hoe beoordelen onze examinatoren het programmatische portfolio? Vervolgens willen we de deelnemers zelf een beoordeling laten uitvoeren enkel op basis van feedback van anderen. Lukt het zonder inhoudelijk expert te zijn tot een holistisch oordeel te komen van de leeruitkomsten die centraal staan.

  Deze workshop wordt gegeven door Bas Agricola, hogeschoolhoofddocent Toetsing en hybride onderwijs, HUpabo en Master Educational Needs, Hogeschool Utrecht.
  Paul Maasen, Opleidingsmanager Voltijd (Regulier en ALPO), HUpabo, Hogeschool Utrecht
   
  Bas Agricola verbindt als hogeschoolhoofddocent zijn onderzoek aan curriculum verbeteringen bij de opleidingen van de HUpabo en de Master Educational Needs. Als onderzoeker werkt hij in het lectoraat Beroepsonderwijs en richt zich op curriculumvraagstukken rondom toetsing en feedback, rondom flexibilisering en leeruitkomsten. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op student-docent interacties tijdens feedback conversaties in het hbo (2019).
   
  Paul Maasen verzorgt al jaren assessorentrainingen en professionaliseringstrajecten voor assessoren bij het Bureau Assessment en Validering van de Hogeschool Utrecht.

   

  7. Workshop: Het beoordelen van deelaspecten of juist de som der delen?

  Analytisch versus holistisch beoordelen bij assessments
  Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)
  Of een PDG docent voldoet aan de bekwaamheidseisen kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Als assessor kun je te maken krijgen met een analytische wijze van beoordelen of juist een meer holistische aanpak. Kun je complexe leeropbrengsten op een analytische wijze beoordelen? Is een analytische beoordeling wel zo volledig als deze lijkt? En hoe zorg je bij een juist holistische aanpak voor transparantie en borging van de feedbackfunctie?

  In deze workshop gaan we aan de hand van -eigen- voorbeelden en casuïstiek in op de uitdagingen bij verschillende typen beoordelingsinstrumenten.

  Deze workshop wordt gegeven door Bernadette van der Steen (opleider Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, expert assessor aan de Hogeschool van Amsterdam)

  Jacqueline Brobbel  (assessorentrainer, expert assessor en coördinator assessments Pedagogisch Didactisch Getuigschrift aan de Hogeschool van Amsterdam).

  8. Workshop: De assessor beoordeelt: waar sta ik zelf eigenlijk als assessor?

  Eigen inschatting assessorkwaliteiten op basis van Kwaliteitsrubriek Criteriumgericht Beoordelen
  Er wordt een complex en intensief niveau van beoordelen gevraagd van assessoren tijdens ZiB- en opleidingsassessments. De assessor dient zowel analytisch als holistisch te beoordelen om vervolgens de gegeven beoordeling te verantwoorden. De kwaliteitsrubriek helpt de assessor om zicht te krijgen op de gevraagde beoordelaarskwaliteiten.

  Tijdens deze workshop werken we ontwikkelingsgericht met de kwaliteitsrubriek. Eerst schat je individueel in waar je staat op verschillende beoordelaarskwaliteiten uit het assessorenprofiel. Vanuit collegiale consultatie wordt je eigen inschatting aangescherpt en geef je collegiale feedback aan mede-assessoren.
  Aan het eind van de workshop heb je goed zicht waar je zelf staat als assessor en heb je input gekregen voor volgende professionaliseringsstappen op het gebied van beoordelen.

  Deze workshop wordt gegeven door Inge Oudkerk Pool (assessorentrainer, gecertificeerd expert assessor, coördinator ZiB traject aan de Hogeschool van Amsterdam en voorzitter Landelijk Expertise Netwerk Assessment 2de graads Lerarenopleidingen.

  11. Workshop Waarderend onderzoek met de STERKscan

  De kandidaat leren kennen als professional is een belangrijk onderdeel van een assessment.  Bureau STERK ontwikkelde met de STERKscan een instrument  waarmee de professionele identiteit vanuit een holistisch perspectief vastgelegd  wordt, in woord en beeld. De STERKscan is een digitaal instrument en heeft als eindproduct een poster, die de assessor op eenvoudige wijze de mogelijkheid geeft om tot waarderend onderzoek te komen naar de professionele identiteit, persoons- en professionele kenmerken. Een gesprek met de STERKscan als instrument maakt emoties en energie los. Het maakt helder wat de ander drijft.
  De STERKscan wordt door Bureau STERK ingezet bij verschillende assessments en bij assessorentrainingen.
   
  Wat gaan we doen in deze workshop?
  Al doende gaan we de STERKscan leren kennen en waarderende gesprekstechnieken oefenen.
  Het doel hierbij is:
  • Het potentieel van de ander centraal stellen;
  • De ander faciliteren om verdiepend te reflecteren;
  • Vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief beoordelen.
  Dit doen we door:
  • Het verhaal van de ander te leren kennen. Bijvoorbeeld: wat drijft en inspireert je? Wie ben je in je werk en wat maakt dat je de dingen doet zoals je ze doet? 
  • Het verhaal van de ander zo concreet en levendig mogelijk naar boven te halen door een nieuwsgierige grondhouding;
  • Positief geformuleerde vragen te stellen.
  “Samen sterker door gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd te worden”
   
  Deze workshop wordt gegeven door Anjo Mooren, seniortrainer bij Bureau STERK.
  Bureau STERK verzorgt onder andere assessorentrainingen en neemt assessments af op verschillende hogescholen.

  12. Workshop: Het oog van de meester, Comparative grading en WACKER

  Complexe studentproducten zijn niet goed of fout. Het ene portfolio kunnen we wel beter vinden dan het andere. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er ruimte is voor het oog van de meester en dit toch betrouwbaar rapporteren? In deze workshop neem ik je graag mee in het samenspel tussen hart en hoofd.
  De workshop wordt verzorgd door Jannie Hoogendoorn. Zij is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen. Als expertassessor en assessorentrainer is zij werkzaam als coördinator bij het Assessmentcentrum. Als Assessmentbegeleider begeleidt zij studenten in de EVC-procedure voor langstudeerders.

   

  14. Workshop: Hoe vertaal je de bekwaamheidseisen naar een handzame set indicatoren voor het assessment?

  In ons geschiktheidsassessment Zij-instroom in Beroep hebben we een prettige tool ontwikkeld voor de assessoren, waarbij de gedragsindicatoren, horende bij de bekwaamheidseisen in fases (oplopende complexiteit), zijn beschreven. Deze tool helpt bij het beoordelen van het geschiktheidsniveau, het vaststellen waar de kandidaat staat in zijn/haar ontwikkeling en wat deze nog te doen heeft.

  Wat gaan we doen in deze workshop?
  In deze workshop nemen we de deelnemers graag mee in de totstandkoming en opbouw van deze tool en staan we stil bij het holistisch beoordelen en de ondersteunende rol hierbij van de gedragsindicatoren uitgesplitst in fases van de opleiding.

  We zijn ook erg benieuwd met welke instrumenten andere opleidingen werken. We nemen in deze workshop dan ook de tijd om het een en ander met elkaar uit te wisselen.

  Deze workshop wordt gegeven door Suzanne de Lange gecertificeerd expert-assessor van het assessmentbureau en Programmaleider Pabo en Hans Rader Beleidsadviseur Onderwijsontwikkeling o.a. zij-instroom en assessments en assessor van Hogeschool Inholland.

  15. Workshop: Onderwijs gaat over leren. Toch…?

  Motivatie is wellicht een van de meest onderzochte onderwerpen in het onderwijs. Logisch want een gemotiveerde leerling werkt harder en leert beter. Het lijkt de sleutel tot beter resultaat. Maar hoe zit dat eigenlijk, leren en motivatie? Hoe zijn die gekoppeld? Daar gaan we in deze workshop naar op zoek. We vertrekken vanuit jullie eigen beelden rondom de belangrijkste principes van leren. Die vergelijken we met wat de meest recente wetenschap ons vertelt over leren en de relatie met motivatie.
   
  Erik Meij is 20 jaar lerarenopleider scheikunde aan de tweedegraads lerarenopleiding van de hogeschool Windesheim in Zwolle. Zijn interesse richt zich vooral op hoe leren werkt en hoe de kennis daarover een rol speelt in de opleiding tot leraar en daarna in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hij doet promotieonderzoek naar de onbewuste overtuigingen die docenten hebben over leren.

  16. Zij-instromers ondersteunen bij gedrag- en klassenmanagementvraagstukken: een pilot

  Tijdens de workshop doen we verslag van een pilot waarin we onderzoeken hoe lerarenopleiders zij-instromers in de opleiding kunnen ondersteunen op het gebied van gedrag- en klassenmanagementvraagstukken teneinde uitval te voorkomen. Doel van de pilot is om bijeenkomsten voor zij-instromers te ontwerpen, uit te proberen en evalueren. In de pilot worden elementen uit Lesson Study ingezet, zoals samenwerkend leren, peer- en expert support, in-de-klas-leren en gerichte oefening. In het onderzoek verkennen we in hoeverre deze manier van werken bijdraagt enerzijds aan de ondersteuning van zij-instromers en anderzijds. Onderzoeksdata bestaan uit interviews en groepsgesprekken met betrokkenen.
   
  De workshop wordt verzorgd door dr. Monique Nelen.
  Zij is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Betekenisvolle en inclusieve leeromgevingen van het Domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim. Daarnaast is zij als consultant en opleider verbonden aan het Windesheim Expertise Centrum PBS (Positive Behavior Support).
 • 15.00 – 15.10 uur: Afsluiting met evaluatie (lokalen)
 • 15.10 uur: Hapje en drankje (foyer)
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)    
     
School of organisatie    
     
Evenement    
Dieetwensen:     
Bevestiging    
Akkoord algemene voorwaarden: