Conferentie Passend verbinden V

Van17 juni 08:45
tot17 juni 14:00
Locatie:Gereformeerde Gemeente Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z 2B

Stichting Samenwerking christelijke jeugdhulp organiseert met onder andere Driestar hogeschool de vijfde conferentie Passend verbinden. Thema dit jaar is 'Een veilig (t)huis - de waarde van opgroeien in een stabiel gezin'. Van harte welkom!

Thema 'Een veilig (t)huis'

Veel jongeren groeien gelukkig op in een stabiel gezin, maar helaas is dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Hoe kunnen ouders een stabiele thuissituatie bieden aan hun kinderen? Hoe is het gesteld met de sociale veiligheid in gezin, school en kerk? Hoe staan wij rondom onze (jonge) gezinnen? Hoe kan ieder vanuit eigen rol, kerk, school, jeugdzorg en politiek onze gezinnen ondersteunen? In twee lezingen, vier pitches vanuit het werkveld en in een workshop worden deze vragen behandeld. Zie het uitklapmenu voor het volledige programma.

Workshops

In de workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. Op het aanmeldformulier kun je twee keuzes aangeven. Je wordt in principe bij je eerste keuze geplaatst. Als die workshop vol zit word je automatisch in je tweede workshopkeuze geplaatst. 

Kosten en aanmelding

De kosten voor deze conferentie zijn € 75,- per deelnemer. Aanmelden kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Vragen?

Neem contact op met Marjan Verhoeven (secretaresse Driestar onderwijsadvies). 

Programma

Klik hier om het programma te downloaden.

 • 8.45 uur - Inloop met koffie
 • 9.15 uur - Welkom, toelichting programma (kerkzaal)
  Door dagvoorzitter Jan de Waard.

  Jan de Waard is beleidsadviseur bij samenwerkingsverband Berséba, passend onderwijs voor reformatorisch primair en speciaal onderwijs.
 • 9.25 uur - Een veilig thuis in een seculiere samenleving
  Meditatieve opening door Ds. D.E. van de Kieft.

  Kerk, gezin en school hebben elkaar nodig. De veiligheid van het gezin met Bijbelse waarden als liefde en trouw bieden bescherming in de gebroken werkelijkheid van deze maatschappij. Voor allen die vanuit onderwijs, politiek, jeugdhulp en pastoraat bij het gezin betrokken zijn klinkt de Bijbelse oproep tot vernieuwing en bewogen hulpverlening.

  Ds. D.E. van de Kieft is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk en o.a. deputaat voor Onderwijs, Opvoeding en Catechese.
 • 10.00 uur - Knelpunten in de praktijk – vier pitches
  Door Johan Flier (onderwijs), Erik Jan Verbruggen (jeugdhulp), Corine Dijkstra (politiek) en Ds. Sonnevelt (kerken).

  Johan Flier is directeur-bestuurder bij RefSVO (Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs).
  Erik Jan Verbruggen is manager, hulpverlener en mediator bij Stichting De Vluchtheuvel, daarnaast is hij pastoraal werker in de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht.
  Corine Dijkstra is wethouder in de gemeente Gouda met portefeuille Wmo, Jeugdhulp, Publieke Gezondheid.
  Ds. C. Sonnevelt is predikant in de Gereformeerde Gemeente van Alblasserdam (kerken).

   
 • 10.30 uur - Pauze
  Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting en netwerken.
   
 • 11.00 uur - Een veilig thuis voor iedereen
  Door Maria Vermeulen van Salouz, een organisatie voor training en opvoedondersteuning.

  Van ouds her beschouwen we als christenen het gezin als hoeksteen van de samenleving. Als kerkelijke gemeenschappen kunnen en moeten we bouwen aan sterke gezinnen, zodat gezinnen die hoeksteen ook daadwerkelijk kunnen vormen. Dit doen we door ouders te steunen bij de opvoeding, solidair te zijn met ouders die het moeilijk hebben en een klimaat te scheppen waarin gezinsleden durven te praten over onveiligheid als die binnen het gezin aan de orde is.

  Onveilige gezinnen zijn er in alle bevolkingsgroepen. Ook binnen de orthodox-christelijke gemeenschap. Kerkelijke gemeenschappen zijn over het algemeen hechte gemeenschappen. Dat maakt het spreken over onveiligheid extra moeilijk. Schaamte- en faalgevoelens spelen een grote rol. U kunt het verschil maken door te handelen vanuit een basishouding die gekenmerkt wordt door eerlijkheid, liefde en transparantie.
  In deze lezing staan we stil bij enerzijds het bouwen aan veilige gezinnen, en anderzijds bij het signaleren en bespreekbaar maken van onveiligheid binnen gezinnen. Dit laatste wordt benaderd voor zowel de context van onderwijs als de context van de kerk.

  Maria Vermeulen is trainer, docent en ontwikkelaar binnen het domein van jeugdzorg en ouderbegeleiding. Maria werkt vanuit haar eigen praktijk Salouz en is ook docent op de deeltijdopleiding hbo Pedagogiek (Driestar hogeschool).
   
 • 12.15 uur - Pauze
  Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting en netwerken.
   
 • 12.30 uur - Workshops

  Workshop 1 'De kracht van een stabiel huwelijk'

  Workshopleider: Erik-Jan Verbruggen

  Een goed huwelijk is een geweldig getuigenis in een liefdeloze wereld. Maar een stabiele relatie is er niet vanzelf; liefde is een werkwoord. Hoe komt het toch dat er zo veel op onze huwelijken afkomt? Satan heeft zijn vurige pijlen bijzonder gericht op het christelijke huwelijk en het christelijke gezin. Hoe kunnen we ons wapenen tegen deze aanvallen? Wat kunnen we doen om gezonde relaties te stimuleren? Een praktische workshop over de geestelijke strijd binnen het huwelijk en de kracht van een stabiele relatie.

  Erik-Jan Verbruggen is manager, hulpverlener en mediator bij Stichting De Vluchtheuvel, en pastoraal werker in de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht. 

  Workshop 2 'Seksuele vorming in het onderwijs'

  Workshopleider: Elly van der Gouwe

  Natuurlijk hoort seksuele vorming binnen het gezin, maar onderwijs en zorginstellingen vervullen een belangrijke aanvullende rol. De christelijke methoden Wonderlijk Gemaakt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en zorginstellingen worden veel gebruikt. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld, duurzame relaties en weerbaarheid. Wat is de inhoud en de werkwijze van Wonderlijk gemaakt? En waar let je als leerkracht of zorgverlener op voor een veilige ontwikkeling rond relaties en seksualiteit? 

  Elly van der Gouwe is moeder van 4 kinderen en gezinspedagoog. Ze werkt als adviseur en docent bij Driestar educatief en is mede-ontwikkelaar van verschillende lesmethoden en boeken voor relationele en seksuele vorming vanuit christelijk perspectief. 

  Workshop 3 'Complexe scheiding en ouderschap'

  Workshopleider: Harmen Boeve

  Bij complexe scheidingen is er vaak veel stress en angst. Dit kan zich uiten in conflicttaal jegens bijvoorbeeld de hulpverlener. Ook ervaren ouders veelal veel onveiligheid jegens de andere ouder. Er kan een groot appel gedaan worden bij de hulpverlener dit op te lossen. Voor de hulpverlener er erg in heeft zit hij midden in het conflict en raakt hij ingezogen. Hoe voorkom je dit?

  Elk conflict wordt gevoed. Om te komen tot een goed advies moet je helder hebben wat de achterliggende thema’s zijn die het conflict voedt. Hoe vind je deze thema’s? Binnen de workshop Complexe Scheiding en Ouderschap geven we antwoorden op deze en andere vragen.

  Harmen Boeve is werkzaam als onder andere onderzoeker bij Veilig Thuis. Sinds enkele jaren is hij gespecialiseerd in complexe scheidingen. Samen met een collega heeft hij een methodiek ontwikkeld; zij trainen intern en extern professionals om meer grip te krijgen op deze ingewikkelde thematiek. Harmen is ook een van de twee kartrekkers van Veilig Thuis Hollands Midden vanuit het aandachtsgebied Complexe Scheiding en Ouderschap en werkzaam als projectleider bij de JGZ. 

  Workshop 4 'SCHIP-aanpak; verbinden als partners in ouderschap bij relatieproblemen en echtscheiding'

  Workshopleider: Marlies Baaijens en Rozanne van der Spek

  Deelnemers kennis laten maken met de SCHIP – aanpak waarbij de vijf fases doorlopen worden. Er is uitleg over de manier waarop (ex) partners hun relatie kunnen afhechten en zich weer opnieuw aan elkaar kunnen verbinden in hun rol als ouders. Als de verbinding hersteld is, kan het kind zich op gezonde manier hechten aan beide ouders. Thema's als conflict en verlies staan in deze methodiek centraal en zullen besproken worden.

  Marlies Baaijens en Rozanne van der Spek zijn beiden SCHIP behandelaar, jeugdhulpverlener en teamcoördinator en lange tijd werkzaam bij Agathos, onderdeel van Leliezorggroep. 

  Workshop 5 'Verbinden vanuit veilige gehechtheid'

  Workshopleider: Drs. R. (Renée) Uittenbogaard

  Veilige gehechtheid is de eerste ontwikkelingstaak, elk kind heeft de basisbehoefte om zich veilig te verbinden aan afgestemde ouders. Wat is nodig in dit proces en waar kan het mis gaan? Welke gevolgen kan het hebben als kind en ouders zich niet veilig verbinden aan elkaar? Na afloop van de workshop kunt u:
  1. Problematische gehechtheid beter herkennen.
  2. Herkennen welk gedrag hoort bij problematische gehechtheid en wat bij een normale ontwikkeling.
  3. Het gesprek aangaan met anderen rondom het kind, zoals uw collega’s of ouders, over de zorgen die u heeft.
  4. Een inschatting maken wanneer u er goed aan doet om extra alert te zijn op gehechtheidsproblematiek en/of te verwijzen.
  Drs. mevr. Renée Uittenbogaard is GZ-psycholoog, Psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR practioner, trainer. Directeur Basic Trust. 

  Workshop 6 'Kracht van de kerkenraad - Meldcode voor kerken'

  Workshopleider: Gertrude van de Belt – van Woudenbergh

  Kerkenraden krijgen veel te horen tijdens pastorale bezoeken. Voor de ambtsdragers kan het een zoektocht zijn hoe ze om moeten/kunnen gaan met zorgen in een gezin. De primaire taak is gericht op pastoraat. Verwachtingen van gemeenteleden kunnen echter meer dan dat zijn zoals bijvoorbeeld bemiddeling in een conflict. Kerkenraadsleden zijn, juridisch gezien, geen professionals en vallen onder de noemer ‘vrijwilliger’. Dat houdt onder andere in dat er geen juridische kaders zijn waarnaar kerkenraadsleden dienen te handelen wanneer er sprake is van onveilige situaties. In deze workshop worden ambtsdragers toegerust wat ze wél kunnen doen in situaties van onveiligheid.

  Gertrude van den Belt is moeder van 4 kinderen. Zij is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij KOC Diensten. Tevens is zij beschikbaar als aandachtfunctionaris voor de reformatorische achterban. Daarnaast werkt zij als docent agogische vakken op het Hoornbeeck College. 

  Workshop 7 'Sociale veiligheid, seksuele diversiteit en de andersdenkende ouder/leerling/student'

  Workshopleider: Wiechert Petersen

  In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op praktische vragen rondom sociale veiligheid van andersdenkende of andersgerichte jongere. Eveneens kan dit spelen bij de ouders. Op school en in de kerk.

  Wiechert Petersen is locatiedirecteur van het Hoornbeeck College Amersfoort met portefeuillehouder Begeleiding. Hij verzorgt deze workshop vanuit zijn achtergrond doctorale studie orthopedagogiek en psychologie VU Amsterdam en lid netwerkgroep sociale veiligheid en seksuele diversiteit van de VGS.
 • 13.30 uur - Lunch
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
     
Keuze workshops    
 
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.