Visie, missie en strategie

Onze missie: wie wij zijn

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies.

Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden aan scholen en opvoeders om goed christelijk onderwijs te geven.

Driestar educatief naar 2020

In samenspraak met een aantal medewerkers en vertegenwoordigers van onze doelgroepen en achterban hebben we een koers bepaald, op weg naar 2020. Wie willen wij als organisatie zijn? Waar willen we naartoe? Welke keuzes maken we? De vragen zijn eenvoudig te stellen, maar lastiger te beantwoorden. We hebben ervoor gekozen ons op hoofdlijnen een integraal beeld te vormen van Driestar educatief in die wereld van 2020.

In onderstaand boekje is onze koers uitgewerkt in zeven kernachtige uitspraken, die op hun beurt weer zijn uitgewerkt in concepten die richting geven aan ons strategisch beleid. Wil je hierop reageren? Stuur ons dan een e-mail

 
Download het document hier als pdf.

Onze visie: hoe we te werk gaan

Brongericht
Driestar educatief werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de blijvende vitale Bron is die ons basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen telkens opnieuw vanuit deze richtlijnen te doordenken. En in de samenleving het eigen geluid van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te laten horen. Die opdracht weegt des te meer in een omgeving waarin niet de Bijbel, maar de mens zelf als norm wordt gezien.

Samenwerken
We werken nauw samen met organisaties, onderwijsinstellingen en klanten in binnen- en buitenland. Samenwerken betekent enerzijds dat wij openstaan voor wat anderen ons aanreiken, anderzijds het ontwikkelen van nieuw aanbod op het gebied van opleiding en onderwijsadvies.

Eigenzinnig
Driestar educatief spant zich in om in de onderwijsmarkt haar gezonde positie verder uit te bouwen, tegen de stroom in. We doen dit door het leveren van kwaliteit en excellentie in onze opleidingen en advisering, waarbij onze identiteit bepalend is, en door te werken aan duurzame, authentieke ontwikkelingen.

Onze strategie: wij en onze omgeving en wat we willen doen

Met ons strategisch beleidsplan bepalen we onze plaats in de huidige maatschappelijke context. Daarnaast bevat het onze verwachtingen en ambities voor 2012 tot en met 2015. Dit instellingsplan is gemaakt in samenwerking met een groot aantal medewerkers, studenten en klanten.

Strategisch beleidsplan
In het strategisch beleidsplan kunt u lezen dat leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding de drie kerngebieden zijn waaraan wij de komende vier jaar alle aandacht willen geven. In het beleidsplan vindt u ook de vier thema’s die een belangrijke rol spelen, namelijk identiteit, internationalisering, kennisontwikkeling en ICT.

Identiteit
Onze identiteit is mede leidend bij het maken van onze strategische keuzen. In de uitwerking daarvan is identiteit een belangrijke bron. Binnen het  lectoraat Onderwijs en identiteit is dit uitgewerkt in een eigen concept: de  Brongerichte benadering.

Internationaal
In veel landen is er vraag naar christelijke onderwijs en hoe dit vorm kunt geven. Wij willen graag onze kennis en ervaring met hen delen en  uitgroeien tot een belangrijke internationale partner voor christelijk onderwijs, opvoeding en schoolleiderschap. In alle drie de onderdelen van Driestar educatief komt deze internationale ontwikkeling tot uiting.

Innovatie
De kennisontwikkeling krijgt meer focus, wat ons onderwijsinstituut een duidelijker profiel geeft en sterk bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelen. Hierin rusten we onze medewerkers toe en prikkelen hen om aan kennisontwikkeling te doen door te leren, te stimuleren en te laten participeren. De kennis die we ontwikkelen ligt steeds op het snijvlak van theoretische doordenking en praktische toepassing. We vinden het van belang dat nieuwe kennis tot stand komt in nauwe samenwerking met ons werkveld en andere instellingen, ook over de landsgrenzen heen.

ICT
Ten slotte gaan we actief de mogelijkheden van ICT in opleiding en advisering benutten. Driestar educatief ontwikkelt een visie op leren en de plaats die ICT moet hebben in het leerproces en de onderwijsbegeleiding. ICT is mede ondersteunend aan de internationalisering door het mogelijk maken van long distance learning, coaching op afstand van de international class en het ontwikkelen van een forum op internet.

Ontwikkelen van talenten
De rode draad van al deze activiteiten is het ontwikkelen van talenten. Talenten die we zien als gaven van God, tot Wiens eer we ze moeten inzetten en waar we op een verantwoorde wijze mee horen om te gaan. Zonnebloemen, zoals u op de voorzijde van het beleidsplan kunt zien, laten heel mooi zien hoe dat gaat: ze komen alleen tot volle groei en bloei door verworteling in een goede bron en voortdurende afstemming op de zon.

Bekijken hier ons strategisch beleidsplan

 

Identiteit en kernwaarden

Driestar educatief is een organisatie met een heldere, christelijke identiteit, die herkenbaar aanwezig is in de dagelijkse praktijk. De Bijbel is norm, richtsnoer en inspiratiebron voor ons denken en handelen. Gods Woord is ‘levend en krachtig’ (Hebreeën 4:12), en geeft daarom richting aan doordenking en vormgeving van ons onderwijs en advisering en de daarmee samenhangende kennisontwikkeling.

Onze identiteit is gegrond op de Bijbel en op de reformatorische belijdenis. Dit krijgt zijn uitwerken in de houding waarmee wij ons werk doen en de kernwaarden die voor ons leidend zijn.

Houding
Driestar educatief werkt aan haar missie vanuit een houding die gekenmerkt wordt door:

  • Coram deo: het besef dat we leven voor Gods aangezicht.

  • Rentmeesterschap: het besef dat we talenten ontvangen en die als een goed rentmeester zorgvuldig in te zetten op de plaats die we hebben gekregen.

  • Afhankelijkheid: het besef dat wij leven in een gebroken wereld en geheel afhankelijk zijn van Gods genade en de kracht die we van Hem ontvangen.

Kernwaarden
Voor medewerkers van Driestar educatief geldt een vijftal kernwaarden als praktische uitwerking van deze identiteit. De kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan onze presentie als organisatie.

Toewijding: we weten ons in alles afhankelijk van de Heere God, de Schepper en Onderhouder van ons leven. We werken vanuit het besef door Hem geroepen te zijn om met onze gaven God en onze naaste te dienen. We gedragen ons als goede rentmeesters door zorgvuldig om te gaan met onze gaven, mogelijkheden en bronnen.

Betrouwbaarheid: we voelen ons verantwoordelijk voor onze inzet en de kwaliteit van ons werk. We willen daarop ook aangesproken worden en zijn betrouwbaar in onze beloftes en afspraken.

Wijsheid: we willen vanuit de Bijbelse wijsheid denken en handelen, we oriënteren ons voortdurend op wat de christelijke bronnen ons bieden. We proberen te onderscheiden wat er echt toe doet, niet met elke trend mee te gaan, maar deze steeds te beoordelen in het licht van onze identiteit en daarin bewuste keuzen te maken. We willen ons vak goed uitoefenen en blijven leren.

Bewogenheid: de mens is geschapen in relaties met anderen. We vormen met elkaar een werkgemeenschap waarin we in goede harmonie samenwerken en oog hebben voor elkaar. We zijn betrokken op onze omgeving en dragen graag bij om de situaties van hen die achtergesteld zijn en hen die kwetsbaar zijn te verbeteren.

Moed: We laten actief ons eigen geluid horen als het gaat om onze opvattingen over goed (christelijk) onderwijs en vorming. We durven nieuwe wegen te gaan en we proberen meerwaarde te bieden. We tonen durf waar identiteitsgebonden onderwijs bedreigd wordt.

Jaarverslag

Zijn we als organisatie op koers? Dat is een vraag die we regelmatig aan onszelf stellen. Plannen maken is één, kritisch terugblikken of ze verwezenlijkt zijn is iets anders. Door dit te doen, constateren we wat goed gaat en waarover we tevreden mogen zijn én welke zaken we juist kunnen verbeteren.
In het jaarverslag blikken we uitgebreid terug op het voorbijgegane jaar en kun je lezen hoe Driestar educatief gevaren is.

 


Wil je het jaarverslag downloaden als pdf? Klik hieronder op de links om de verschillende jaarverslagen te downloaden.